عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی 1400/3/2 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 2,357,800 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 سمیه قانعی اردکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 2,357,799 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 مژگان درفکی زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 مژگان درفکی زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-14:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 مژگان درفکی زن 1400/1/14 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-14:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 12 مریم غزنوی زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 12:00-13:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 11 مریم غزنوی زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 10 حمیده حجاب زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 9 حمیده حجاب زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 8 حمیده حجاب زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 7 حمیده حجاب زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 6 حمیده حجاب زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 5 مریم غزنوی زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 حمیده حجاب زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 3,119,266 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 حمیده حجاب زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 08:00-12:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 حمیده حجاب زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 مریم غزنوی زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 7 زهرا محمودی نوری زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 6 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 5 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 3,302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 هانیه رضاپوربرآباد زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه 08:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 هانیه رضاپوربرآباد زن 1400/2/1 1400/2/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 هانیه رضاپوربرآباد زن 1400/1/14 1400/2/14 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 08:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 هانیه رضاپوربرآباد زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#616;#زهرا پیرهادی 1400/1/14 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,018,350 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 زهرا پیرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,018,350 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#616;#زهرا پیرهادی 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,018,350 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#616;#زهرا پیرهادی 1400/1/14 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,018,286 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 4 الهه عریف زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,293,570 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 الهه عریف زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 الهه عریف زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,293,570 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 الهه عریف زن 1400/1/16 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,293,570 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#315;#مهری روستا 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,850,000 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#315;#مهری روستا 1400/2/1 1400/2/29 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,850,000 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#315;#مهری روستا 1400/1/14 1400/2/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,850,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 اکرم جعفری ریزی زن 1400/2/1 1400/3/3 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 اکرم جعفری ریزی زن 1400/1/14 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 وجیهه سادات میرشاه ولد زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 1,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 وجیهه سادات میرشاه ولد زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 1,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 وجیهه سادات میرشاه ولد زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 1,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 معصومه قلیج خانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:00-15:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6471;#معصومه قلیج خانی 1400/1/15 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-15:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 زهرا میرزاباباعلیائی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/2/9 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 1,046,500 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4409;#زهرا میرزاباباعلیائی 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 2,097,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 ثریا جهانی پیله رود;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 ثریا جهانی پیله رود;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3 ثریا جهانی پیله رود;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2 ثریا جهانی پیله رود;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 مجازی ثبت نام
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1 ثریا جهانی پیله رود;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 مجازی ثبت نام