عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 9 (C.E.F.K.9) Jolly Phonics 1 - کلاس 4 پرستو کوچکی نژادیان مرد 1400/10/25 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,461,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 9 (C.E.F.K.9) Jolly Phonics 1 - کلاس 3 پرستو کوچکی نژادیان زن 1400/10/18 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 2,330,276 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 9 (C.E.F.K.9) Jolly Phonics 1 - کلاس 2 مهسا حاجی سلطانی زن 1400/10/11 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 9 (C.E.F.K.9) Jolly Phonics 1 - کلاس 1 مهسا حاجی سلطانی زن 1400/10/8 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 9 (C.E.F.K.9) Jolly Phonics 1 - کلاس 1 زهرا امینی اوغانی زن 1400/10/11 1400/12/20 شنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد