عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 1 زهرا سنجری زن 1400/10/22 1400/12/11 چهارشنبه 17:15-18:15 1,835,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 1 مرضیه زارعی زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 12:15-13:30 1,000,001 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 1 اعظم هجری زن 1400/9/28 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 2 زهرا بابائی وایقان زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 1 زهرا بابائی وایقان زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 2 راحله اژدری چراغتپه زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 1 راحله اژدری چراغتپه زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:45-13:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد