عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL2 - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1402/10/1 1402/11/30 پنج شنبه 09:00-11:00 9,724,771 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ICDL2 - کلاس 1 فرزانه قلیزاده مرد 1402/10/1 1402/11/30 پنج شنبه 09:00-11:00 9,724,771 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL2 - کلاس 2 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1402/10/2 1402/11/15 شنبه - سه شنبه 18:30-20:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ICDL2 - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1402/9/25 1402/12/20 شنبه 18:30-20:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL2 - کلاس 4 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1402/10/18 1402/12/28 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ICDL2 - کلاس 3 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1402/10/18 1402/12/28 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ICDL2 - کلاس 2 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1402/9/22 1402/12/22 دوشنبه 16:15-17:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ICDL2 - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1402/9/22 1402/12/22 دوشنبه 16:15-17:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد