عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL2 - کلاس 2 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ICDL2 - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL2 - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 16:30-17:45 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL2 - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد