عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 08:00-10:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 08:00-10:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 08:00-09:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 مهین علی جانیان زاده زن 1400/10/6 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 فهیمه باقری مرقی زن 1400/10/26 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/11 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 19:00-20:30 2,752,294 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 4 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 12:00-14:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 09:00-10:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 وحید زرین افشان مرد 1400/11/24 1400/12/24 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,605,500 حضوری ثبت نام