عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1400/4/13 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 وحید زرین افشان مرد 1400/5/24 1400/6/23 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 1,605,510 حضوری ثبت نام