عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 3 سارا جعفری سیاوشانی زن 1400/3/12 1400/4/30 چهارشنبه 10:00-11:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 2 سارا جعفری سیاوشانی زن 1400/2/1 1400/3/19 چهارشنبه 10:00-11:00 830,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 1 سارا جعفری سیاوشانی زن 1400/2/1 1400/3/19 چهارشنبه 10:00-11:00 930,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 2 سیدضیاء میرمشتاقی مرد 1400/3/10 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 917,432 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 1 سیدضیاء میرمشتاقی مرد 1400/2/29 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت نام