عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری زن 1400/10/1 1400/12/8 یکشنبه 15:00-16:00 1,238,532 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-12:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 12:30-13:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/10/29 چهارشنبه 16:00-17:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/26 1400/11/30 دوشنبه 18:45-20:15 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1400/10/13 1400/12/2 دوشنبه 14:30-16:00 1,350,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 17:00-18:30 1,284,405 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/10/2 1400/11/21 پنج شنبه 11:30-13:00 1,357,798 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 مرجان رحیمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/9/24 1400/11/13 چهارشنبه 12:00-13:30 1,357,798 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/10/6 1400/12/25 دوشنبه 17:00-18:00 1,357,799 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی زن 1400/10/2 1400/12/20 پنج شنبه 11:30-13:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان رحیمی 1400/9/22 1400/10/29 چهارشنبه 12:00-13:00 1,350,459 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1400/10/2 1400/11/21 پنج شنبه 15:00-16:00 1,238,532 مجازی ثبت نام