عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (6) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 18:00-19:30 1,238,532 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (6) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/26 1400/12/27 شنبه 18:00-19:00 1,284,405 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (6) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/10/12 1400/12/1 یکشنبه 18:00-19:30 1,357,798 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (6) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/24 یکشنبه 18:00-19:00 1,238,532 مجازی ثبت نام