عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/19 1400/12/15 یکشنبه 16:00-17:30 1,834,863 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی 1400/10/16 1400/12/20 پنج شنبه 14:00-15:00 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 2 سمیه قانعی اردکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/28 1400/12/17 سه شنبه 18:15-19:15 1,651,980 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 مرجان رحیمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/7 1400/11/26 سه شنبه 13:30-14:30 1,651,980 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1400/10/9 1400/11/28 پنج شنبه 10:00-11:00 1,651,380 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 09:30-11:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 2 نفیسه ارجمندیان زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-12:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 18:15-19:15 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1400/10/15 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-17:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/12 1400/12/24 یکشنبه 16:30-18:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6904;#شیوا امرائی زن 1400/10/6 1400/12/25 چهارشنبه 12:00-13:00 1,366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان رحیمی زن 1400/10/13 1400/12/28 یکشنبه 19:00-20:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان رحیمی زن 1400/10/13 1400/12/28 یکشنبه 18:00-19:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 سمیه قانعی اردکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 14:00-15:00 1,238,532 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 4 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/12 1400/12/12 یکشنبه 13:00-14:00 1,238,532 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 3 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/12 1400/12/12 یکشنبه 18:00-19:00 1,238,532 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 2 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/12/8 چهارشنبه 17:00-18:00 1,238,532 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/12/8 چهارشنبه 16:00-17:00 1,238,532 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2462;#طیبه گیلانیان زن 1400/10/18 1400/12/20 پنج شنبه 13:30-15:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/27 پنج شنبه 16:00-17:00 1,284,405 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1400/9/25 1400/11/14 پنج شنبه 14:00-15:30 1,357,798 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 2 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/1 1400/11/20 چهارشنبه 17:15-18:15 1,357,798 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 طیبه گیلانیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/20 چهارشنبه 19:00-20:00 1,357,798 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/9/21 1400/10/29 پنج شنبه 16:30-18:00 1,350,459 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/10/5 1400/11/24 یکشنبه 17:00-18:00 1,238,532 مجازی ثبت نام