عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6449;#فریده سادات داداشی زن 1400/10/11 1400/12/20 دوشنبه 14:30-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 معصومه مختاری بصیرت;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/29 1400/12/28 چهارشنبه 16:15-17:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 معصومه مختاری بصیرت;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/8 1400/12/8 چهارشنبه 15:00-16:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/19 1400/12/8 یکشنبه 18:00-19:30 1,651,980 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/9/25 1400/11/29 پنج شنبه 17:30-19:00 1,376,147 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/28 1400/12/11 سه شنبه 14:00-15:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/21 1400/12/10 سه شنبه 16:00-17:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی زن 1400/10/21 1400/12/10 سه شنبه 15:00-16:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/11/23 1401/1/31 شنبه 14:00-15:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1400/10/22 1400/12/11 چهارشنبه 15:00-16:00 1,239,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 مرجان رحیمی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان رحیمی 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 18:00-19:00 1,238,532 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/12 1400/12/12 یکشنبه 14:00-15:30 1,238,532 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/12/8 چهارشنبه 14:30-16:00 1,238,532 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#5900;#اعظم مصطفوی زن 1400/10/23 1400/12/20 پنج شنبه 10:00-11:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#5900;#اعظم مصطفوی زن 1400/10/23 1400/12/20 پنج شنبه 11:00-12:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5661;#محبوبه لشگری زن 1400/10/18 1400/11/20 یکشنبه 14:00-15:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5900;#اعظم مصطفوی زن 1400/10/18 1400/11/30 سه شنبه 16:45-17:45 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 مریم بهرامی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 11:00-12:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6521;#ملیحه علی زاده زن 1400/10/25 1400/12/28 پنج شنبه 09:45-11:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/25 1400/12/27 سه شنبه 16:45-18:15 1,284,405 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 سمیه قانعی اردکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/27 شنبه 16:30-18:00 1,284,405 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 16:00-17:00 1,357,798 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری زن 1400/10/1 1400/11/28 شنبه 17:00-18:30 1,357,798 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/10/30 شنبه 17:00-18:30 1,357,798 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2462;#طیبه گیلانیان زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه 17:00-18:30 1,357,798 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1400/10/19 1400/11/30 یکشنبه 18:00-20:00 1,238,533 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6465;#فاطمه ملکی خانه کودک زن 1400/10/30 1400/12/19 پنج شنبه 10:30-11:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/18 1400/12/7 شنبه 17:00-18:00 1,238,532 مجازی ثبت نام