عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6855;#سیده لیلا میرحاجیانی زن 1401/4/1 1401/6/20 دوشنبه 16:30-19:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6855;#سیده لیلا میرحاجیانی زن 1401/4/1 1401/6/20 دوشنبه 13:30-14:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7560;#وحیده متینی فر زن 1401/4/1 1401/6/25 سه شنبه 11:30-13:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 4 لیلا اسدی زن 1401/5/9 1401/6/27 یکشنبه 16:00-17:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 لیلا اسدی زن 1401/5/2 1401/6/31 یکشنبه 18:00-19:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 لیلا اسدی زن 1401/3/22 1401/5/23 یکشنبه 17:00-18:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 لیلا اسدی زن 1401/4/20 1401/6/20 دوشنبه 19:00-20:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5719;#مریم عباس زاده (چرتکه) زن 1401/4/11 1401/6/30 دوشنبه 17:30-19:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7195;#سمانه رضائی پور فرد زن 1401/5/1 1401/6/31 چهارشنبه 16:30-17:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان رحیمی 1401/4/29 1401/6/30 چهارشنبه 13:00-14:15 2,750,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7560;#وحیده متینی فر زن 1401/5/19 1401/6/30 چهارشنبه 11:30-12:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7560;#وحیده متینی فر زن 1401/5/9 1401/6/30 چهارشنبه 14:00-15:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 09:00-10:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 سمانه صفار منتشری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/5/9 1401/6/27 یکشنبه 10:00-13:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 یاسین فرهادی زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 18:30-20:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 یاسین فرهادی زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 17:00-18:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 یاسین فرهادی زن 1401/5/4 1401/6/22 سه شنبه 09:30-11:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#7522;#نرجس خاتون عبداللهی زن 1401/5/9 1401/6/30 یکشنبه 17:00-18:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#7522;#نرجس خاتون عبداللهی زن 1401/5/9 1401/6/30 یکشنبه 15:30-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7522;#نرجس خاتون عبداللهی زن 1401/4/28 1401/6/15 سه شنبه 17:00-18:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7522;#نرجس خاتون عبداللهی زن 1401/4/28 1401/6/30 سه شنبه 15:30-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#7484;#اندیشه تاجیک زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 15:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 اندیشه تاجیک;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/3/24 1401/6/14 سه شنبه 11:00-12:30 1,651,377 حضوری ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 اندیشه تاجیک;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/14 1401/6/8 سه شنبه 12:30-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/6 1401/5/24 دوشنبه 15:30-17:00 1,660,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 پریسا محبوبی کیا;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/5/11 1401/6/29 سه شنبه 18:00-19:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 پریسا محبوبی کیا;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/21 1401/6/30 سه شنبه 16:00-17:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 4 نفیسه نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/26 1401/6/30 یکشنبه 18:30-19:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 نفیسه نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/6/30 سه شنبه 19:00-20:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 نفیسه نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/6/30 دوشنبه 16:30-18:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 نفیسه نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/6/30 سه شنبه 18:00-19:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7354;#فائزه صیاددوست زن 1401/5/13 1401/6/31 پنج شنبه 12:00-13:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1401/3/17 1401/5/17 یکشنبه 16:00-17:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری زن 1401/4/1 1401/6/1 چهارشنبه 18:30-20:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری زن 1401/4/1 1401/6/1 چهارشنبه 15:00-16:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری زن 1401/4/1 1401/6/1 چهارشنبه 12:30-14:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 ملیحه شفیع زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/4 1401/5/15 چهارشنبه 17:15-18:15 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/4 1401/5/15 یکشنبه 17:15-18:15 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 طیبه گیلانیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/21 1401/6/31 سه شنبه 11:00-12:30 1,651,378 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 طیبه گیلانیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/21 1401/6/31 سه شنبه 09:30-11:00 1,651,378 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6651;#مهدیه سپاهی زن 1401/5/4 1401/6/22 سه شنبه 15:30-16:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6651;#مهدیه سپاهی زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 14:30-15:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6471;#معصومه قلیج خانی زن 1401/4/25 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 18:00-19:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1401/5/5 1401/6/23 چهارشنبه 12:30-13:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6777;#مریم عسکری دهج زن 1401/4/1 1401/5/20 چهارشنبه 17:00-18:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1401/4/20 1401/6/30 دوشنبه 17:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#199;#زهرا برزگر رضائی زن 1401/4/7 1401/6/29 یکشنبه 11:00-12:00 1,651,378 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1401/4/4 1401/6/31 دوشنبه 15:00-16:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 3 مریم عسکری دهج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/5/8 1401/6/30 شنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6777;#مریم عسکری دهج زن 1401/4/25 1401/6/30 شنبه 10:00-11:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6777;#مریم عسکری دهج زن 1401/4/25 1401/6/29 شنبه 10:00-11:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 نازیلا حاجی عباسعلی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/18 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7560;#وحیده متینی فر زن 1401/4/1 1401/5/30 دوشنبه 11:00-12:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7560;#وحیده متینی فر زن 1401/4/15 1401/4/30 دوشنبه 11:00-12:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد