عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 مهدیه سپاهی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/16 1401/6/3 پنج شنبه 11:00-12:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6651;#مهدیه سپاهی زن 1401/4/16 1401/6/3 پنج شنبه 10:00-11:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6855;#سیده لیلا میرحاجیانی زن 1401/4/1 1401/6/20 دوشنبه 12:00-13:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7560;#وحیده متینی فر زن 1401/4/1 1401/6/25 سه شنبه 13:00-14:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7541;#الهام نوروزی زن 1401/5/6 1401/6/24 پنج شنبه 11:00-12:00 2,935,780 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 11 اعظم گلبری زن 1401/5/15 1401/7/2 شنبه 16:00-17:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 10 اعظم گلبری زن 1401/5/9 1401/6/27 یکشنبه 18:30-19:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 9 اعظم گلبری زن 1401/5/9 1401/6/27 یکشنبه 17:30-18:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 8 اعظم گلبری زن 1401/5/9 1401/6/27 یکشنبه 16:30-17:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 7 یاسمن ولدخانی زن 1401/4/7 1401/5/26 سه شنبه 18:00-19:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 6 یاسمن ولدخانی زن 1401/4/1 1401/5/26 چهارشنبه 18:00-20:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 5 اعظم گلبری زن 1401/4/26 1401/6/27 یکشنبه 14:45-16:15 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 اعظم گلبری زن 1401/4/26 1401/6/27 یکشنبه 13:15-14:45 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 اعظم گلبری زن 1401/4/26 1401/6/26 یکشنبه 11:45-13:15 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 اعظم گلبری زن 1401/4/26 1401/6/27 یکشنبه 09:45-10:45 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 اعظم گلبری زن 1401/4/26 1401/6/27 یکشنبه 10:45-11:45 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 اعظم گلبری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/5/5 1401/6/30 چهارشنبه 10:00-11:30 2,110,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#7195;#سمانه رضائی پور فرد زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 14:30-15:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7195;#سمانه رضائی پور فرد زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 18:30-19:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7195;#سمانه رضائی پور فرد زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 19:30-20:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 سمیرا باقری زن 1401/4/15 1401/6/31 شنبه 11:00-12:30 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 سمیرا باقری زن 1401/4/15 1401/6/31 شنبه 10:00-11:30 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7560;#وحیده متینی فر زن 1401/5/9 1401/6/30 چهارشنبه 12:45-13:45 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر مرد 1401/4/21 1401/6/31 چهارشنبه 11:30-12:30 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر مرد 1401/4/4 1401/4/29 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/4 1401/4/29 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#1603;#نفیسه نظری زن 1401/4/12 1401/6/31 سه شنبه 14:30-15:30 2,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#1603;#نفیسه نظری زن 1401/4/12 1401/6/31 سه شنبه 13:30-14:30 2,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1603;#نفیسه نظری زن 1401/4/12 1401/6/31 سه شنبه 12:30-13:30 2,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر مرد 1401/4/7 1401/5/25 سه شنبه 15:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2121;#لیلا اسدی زن 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2121;#لیلا اسدی زن 1401/4/14 1401/6/30 سه شنبه 11:00-12:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#2121;#لیلا اسدی زن 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 15:00-16:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 15:00-16:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#6224;#سمانه صفار منتشری زن 1401/4/18 1401/5/31 چهارشنبه 16:30-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان رحیمی 1401/4/1 1401/5/31 چهارشنبه 14:30-16:00 1,651,377 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6224;#سمانه صفار منتشری زن 1401/4/1 1401/5/31 چهارشنبه 16:30-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 سمانه صفار منتشری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/5/31 چهارشنبه 15:00-16:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6224;#سمانه صفار منتشری زن 1401/5/3 1401/6/21 دوشنبه 15:00-16:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6224;#سمانه صفار منتشری زن 1401/5/9 1401/6/27 یکشنبه 10:00-11:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6224;#سمانه صفار منتشری زن 1401/4/5 1401/5/30 یکشنبه 11:00-13:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6224;#سمانه صفار منتشری زن 1401/4/1 1401/6/30 دوشنبه 17:00-18:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی زن 1401/5/9 1401/6/31 یکشنبه 16:30-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی زن 1401/4/4 1401/6/31 شنبه 09:00-10:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 یاسین فرهادی زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 16:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 یاسین فرهادی زن 1401/4/26 1401/6/27 یکشنبه 12:00-13:15 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7522;#نرجس خاتون عبداللهی زن 1401/5/10 1401/6/31 دوشنبه 09:00-10:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7522;#نرجس خاتون عبداللهی زن 1401/4/18 1401/5/31 سه شنبه 09:00-10:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 اندیشه تاجیک زن 1401/4/14 1401/6/1 سه شنبه 15:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 اندیشه تاجیک زن 1401/4/11 1401/6/26 شنبه 14:00-15:00 2,293,580 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 اندیشه تاجیک زن 1401/4/21 1401/5/25 سه شنبه 17:00-18:00 1,651,370 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 ندا سلیمی شهابی زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 16:00-17:00 1,651,370 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5230;#سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1401/5/5 1401/6/30 چهارشنبه 13:00-17:00 1,660,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/5/19 چهارشنبه 13:30-14:30 1,660,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6672;#نازیلا حاجی عباسعلی زن 1401/4/9 1401/5/27 پنج شنبه 11:00-12:00 1,660,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6672;#نازیلا حاجی عباسعلی زن 1401/4/16 1401/6/3 پنج شنبه 10:00-11:00 1,660,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/6 1401/5/31 دوشنبه 14:30-15:30 1,660,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 نفیسه نظری زن 1401/5/18 1401/6/28 دوشنبه 11:00-12:00 1,700,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 نفیسه نظری زن 1401/4/13 1401/5/31 دوشنبه 10:00-11:00 1,700,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 5 نفیسه نظری زن 1401/4/7 1401/5/25 سه شنبه 09:00-10:00 1,700,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 نفیسه نظری زن 1401/4/1 1401/5/25 سه شنبه 10:00-12:00 2,914,679 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 نفیسه نظری زن 1401/3/10 1401/4/28 سه شنبه 13:00-14:00 1,684,545 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 نفیسه نظری زن 1401/4/1 1401/4/29 چهارشنبه 10:00-11:00 2,005,454 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 نفیسه نظری زن 1401/4/7 1401/5/25 سه شنبه 10:00-12:00 2,567,272 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 نفیسه نظری زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5230;#سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 10:30-12:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5230;#سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 09:00-10:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#4391;#پریسا محبوبی کیا زن 1401/5/3 1401/5/31 دوشنبه 17:30-18:30 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4391;#پریسا محبوبی کیا زن 1401/4/20 1401/5/18 دوشنبه 16:30-17:30 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 نفیسه نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/6/30 سه شنبه 17:00-18:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4391;#پریسا محبوبی کیا زن 1401/4/4 1401/5/15 یکشنبه 15:30-16:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 مرجان رحیمی زن 1401/5/18 1401/6/31 یکشنبه 17:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6471;#معصومه قلیج خانی زن 1401/4/1 1401/6/25 چهارشنبه 11:30-12:30 1,651,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 ملیحه شفیع زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/18 1401/5/31 چهارشنبه 16:00-17:15 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/18 1401/5/31 یکشنبه 16:00-17:15 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 10:30-12:00 1,651,380 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/4/31 چهارشنبه 09:00-10:30 1,651,380 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 6 اعظم مصطفوی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/5/1 1401/6/30 سه شنبه 16:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 5 مریم بهرامی زن 1401/4/23 1401/6/31 شنبه 11:30-12:30 1,651,378 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 اعظم مصطفوی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/23 1401/6/31 سه شنبه 17:00-16:00 1,651,378 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#2462;#طیبه گیلانیان زن 1401/4/7 1401/5/25 سه شنبه 12:30-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#4112;#مریم بهرامی زن 1401/4/4 1401/5/22 شنبه 11:30-12:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5900;#اعظم مصطفوی زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 13:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7542;#فاطمه رمضانی زن 1401/4/11 1401/5/31 پنج شنبه 11:00-12:30 1,651,377 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6471;#معصومه قلیج خانی زن 1401/4/25 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 18:00-19:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 14:00-15:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 17:00-18:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 12 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/28 1401/6/15 سه شنبه 10:00-11:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 11 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/28 1401/6/15 سه شنبه 09:00-10:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 10 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 09:00-10:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 9 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/21 1401/6/8 سه شنبه 10:00-11:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 8 مریم عسکری دهج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/14 1401/6/8 سه شنبه 15:00-16:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 7 مریم عسکری دهج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/14 1401/6/8 سه شنبه 15:00-14:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 6 مریم عسکری دهج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/3/29 1401/5/16 یکشنبه 11:30-13:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 5 مریم عسکری دهج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/3/29 1401/5/16 یکشنبه 10:00-11:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 مریم عسکری دهج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/3/29 1401/5/16 یکشنبه 11:30-12:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 مریم عسکری دهج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/3/29 1401/5/16 یکشنبه 11:00-12:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/3/18 1401/5/5 چهارشنبه 11:30-12:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/3/18 1401/5/5 چهارشنبه 10:30-11:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 مریم عسکری دهج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/6/29 دوشنبه 15:30-17:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6777;#مریم عسکری دهج زن 1401/4/1 1401/5/15 دوشنبه 14:30-15:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1401/4/20 1401/6/30 دوشنبه 14:00-15:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر زن 1401/4/6 1401/6/30 دوشنبه 14:00-15:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6777;#مریم عسکری دهج زن 1401/4/15 1401/6/30 سه شنبه 16:00-17:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6672;#نازیلا حاجی عباسعلی زن 1401/5/1 1401/6/30 یکشنبه 08:00-09:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 نازیلا حاجی عباسعلی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-12:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 نازیلا حاجی عباسعلی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/1 1401/4/1 یکشنبه - سه شنبه 09:30-12:45 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 فاطمه ملکی خانه کودک;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/8 1401/5/26 چهارشنبه 10:00-11:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6672;#نازیلا حاجی عباسعلی 1401/4/28 1401/6/29 سه شنبه 14:00-15:00 2,064,221 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3077;#غزاله فرخی زن 1401/4/4 1401/6/28 چهارشنبه 12:00-13:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3077;#غزاله فرخی زن 1401/4/6 1401/5/24 دوشنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 6 سمیه قانعی اردکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/13 1401/6/13 دوشنبه 16:30-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 5 سمیه قانعی اردکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1401/4/13 1401/6/13 دوشنبه 15:00-16:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی زن 1401/4/11 1401/6/11 شنبه 16:30-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی زن 1401/4/11 1401/6/11 شنبه 15:00-16:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی زن 1401/4/11 1401/6/12 شنبه 12:00-13:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی زن 1401/4/21 1401/6/21 سه شنبه 13:30-15:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد