عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 سمیه قانعی اردکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/4/9 1400/4/9 چهارشنبه 15:00-16:30 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 سمیه قانعی اردکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/4/9 1400/6/9 چهارشنبه 16:30-18:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6758;#سمیرا باقری زن 1400/4/6 1400/5/24 یکشنبه 12:00-13:00 0 حضوری ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6758;#سمیرا باقری زن 1400/4/6 1400/5/24 یکشنبه 11:00-12:00 0 حضوری ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6758;#سمیرا باقری زن 1400/4/6 1400/5/24 یکشنبه 10:00-11:00 0 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/27 1400/6/11 پنج شنبه 16:30-18:00 0 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 مرجان ملامحمدرحیمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/27 1400/6/2 سه شنبه 11:00-12:30 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی زن 1400/4/1 1400/6/30 یکشنبه 15:00-16:30 0 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی زن 1400/4/12 1400/6/12 یکشنبه 09:30-10:30 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 مرجان رحیمی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه 10:00-11:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 مرجان رحیمی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه 12:00-13:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 مرجان ملامحمدرحیمی زن 1400/3/24 1400/6/31 یکشنبه 14:00-15:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 مرجان ملامحمدرحیمی زن 1400/3/24 1400/6/31 یکشنبه 13:00-14:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#6723;#اعظم مرتضائی زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه 14:30-15:30 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6723;#اعظم مرتضائی زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه 15:30-16:30 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6723;#اعظم مرتضائی زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه 16:30-17:30 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6723;#اعظم مرتضائی زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه 17:30-18:30 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/4/1 1400/6/30 سه شنبه 12:00-13:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/4/1 1400/6/30 سه شنبه 12:00-13:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/4/1 1400/6/30 سه شنبه 11:00-12:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/4/8 1400/6/31 سه شنبه 10:00-11:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد