عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 مهدیه سپاهی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/16 1400/12/19 پنج شنبه 10:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#214;#فاطمه قربانی زن 1400/10/11 1400/12/20 دوشنبه 13:00-14:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 مریم عباس زاده (چرتکه);#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/20 1400/12/20 دوشنبه 13:15-14:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 مریم عباس زاده (چرتکه);#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/20 1400/12/20 دوشنبه 14:30-15:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5957;#یاسمن ولدخانی زن 1400/10/5 1400/10/20 چهارشنبه 16:30-17:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 معصومه مختاری بصیرت;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 15:30-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 معصومه مختاری بصیرت;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 14:00-15:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان رحیمی 1400/10/29 1400/12/18 چهارشنبه 18:00-19:30 1,651,980 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6904;#شیوا امرائی زن 1400/10/6 1400/12/25 یکشنبه 12:30-14:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6904;#شیوا امرائی زن 1400/10/8 1400/12/25 یکشنبه 14:30-16:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 یاسین فرهادی زن 1400/10/1 1400/12/21 شنبه 12:00-14:00 1,357,800 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1400/10/22 1400/12/11 چهارشنبه 14:00-15:00 1,239,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1400/10/13 1400/12/9 دوشنبه 14:00-15:00 1,350,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 معصومه مختاری بصیرت زن 1400/10/28 1400/11/26 سه شنبه 14:15-15:15 1,610,000 حضوری ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 معصومه مختاری بصیرت زن 1400/10/28 1400/11/26 سه شنبه 13:00-14:00 1,610,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#5230;#سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 12:00-13:00 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5230;#سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 11:00-12:00 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5230;#سیده فاطمه صالحی تبریز زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 10:00-11:00 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان رحیمی زن 1400/10/6 1400/12/28 یکشنبه 13:00-14:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/22 1400/12/22 چهارشنبه 18:00-19:00 1,238,532 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 معصومه مختاری بصیرت;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/3 1400/12/15 یکشنبه 11:00-12:15 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 معصومه مختاری بصیرت;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/26 1400/12/15 یکشنبه 12:40-13:45 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6232;#معصومه مختاری بصیرت زن 1400/10/26 1400/12/15 یکشنبه 10:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#5900;#اعظم مصطفوی زن 1400/10/25 1400/12/20 شنبه 16:45-18:15 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5900;#اعظم مصطفوی زن 1400/10/23 1400/12/20 دوشنبه 16:45-18:15 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5900;#اعظم مصطفوی زن 1400/10/23 1400/12/20 پنج شنبه 11:00-12:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 مهدیه سپاهی زن 1400/10/2 1400/12/28 پنج شنبه 13:30-14:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 مریم بهرامی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-11:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 مهدیه سپاهی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 12:30-13:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 مریم بهرامی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 12:30-13:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6521;#ملیحه علی زاده زن 1400/10/25 1400/12/28 پنج شنبه 11:00-12:11 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/1 1400/12/27 دوشنبه 16:45-18:15 1,284,405 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 4 نفیسه ارجمندیان زن 1400/10/25 1400/11/30 سه شنبه 16:00-17:30 1,357,798 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1400/9/27 1400/11/16 شنبه 17:00-18:30 1,357,798 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/9/29 1400/11/18 دوشنبه 14:00-15:00 1,357,798 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان زن 1400/9/29 1400/11/18 دوشنبه 13:00-14:00 1,357,798 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان زن 1400/10/1 1400/11/20 چهارشنبه 14:00-15:00 1,357,798 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (1) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6465;#فاطمه ملکی خانه کودک زن 1400/9/28 1400/12/20 یکشنبه 13:00-14:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد