عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/9 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 2 میترا الادینی زن 1400/10/22 1400/11/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 میترا الادینی زن 1400/10/20 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/15 1400/11/29 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 مهتاب تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 مهتاب تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:20 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد