عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 2 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/24 1400/5/11 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,800,000 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/10 دوشنبه - چهارشنبه 19:30-20:45 1,800,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1933;#مرضیه ناظریان 1400/2/20 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:45 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1400/1/14 1400/2/17 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 محمد باقر بیژنوند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/2/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:30-15:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 4 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1400/3/2 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 2 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/3/23 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1400/2/12 1400/2/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 1,376,147 مجازی ثبت نام