عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 1 نسیم رنجبرحسین آبادی زن 1400/1/14 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-15:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا صفری ازغندی زن 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,250,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 11 زهرا صفری ازغندی زن 1400/3/6 1400/3/31 سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 1,350,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 10 زهرا صفری ازغندی زن 1400/3/9 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 9 زهرا صفری ازغندی زن 1400/3/9 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:00-09:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 8 زهرا صفری ازغندی زن 1400/3/6 1400/3/31 سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 7 زهرا صفری ازغندی زن 1400/3/4 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 6 زهرا صفری ازغندی زن 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,500,000 حضوری ثبت نام
حركات اصلاحی - کلاس 5 زهرا صفری ازغندی زن 1400/2/25 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 زهرا صفری ازغندی زن 1400/2/25 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 زهرا صفری ازغندی زن 1400/2/26 1400/3/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 زهرا صفری ازغندی زن 1400/1/22 1400/2/22 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:00-09:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا صفری ازغندی زن 1400/1/21 1400/2/21 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 1 عفت عیانی زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:30-18:30 678,800 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 19 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 18 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/19 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 17 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 16 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 15 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 14 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/17 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 13 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/12 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 12 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/12 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 11 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/12 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 10 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/10 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 9 فریبا عبدالوندی زن 1400/3/10 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 8 فریبا عبدالوندی زن 1400/2/28 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 7 فریبا عبدالوندی زن 1400/2/28 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 6 فریبا عبدالوندی زن 1400/2/26 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 5 فریبا عبدالوندی زن 1400/2/26 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 فریبا عبدالوندی زن 1399/12/23 1400/3/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 فریبا عبدالوندی زن 1399/12/23 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 فریبا عبدالوندی زن 1399/12/23 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 فریبا عبدالوندی زن 1399/12/16 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 3 زهرا صفری ازغندی زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 07:00-08:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 زهرا صفری ازغندی زن 1400/3/1 1400/3/30 یکشنبه 07:00-08:30 750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا صفری ازغندی زن 1400/3/1 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 07:00-08:30 750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد