عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 2 مریم شاهان زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 مریم شاهان زن 1401/4/1 1401/4/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 2 تکتم خاتمی زن 1401/4/12 1401/6/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 3,250,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 تکتم خاتمی زن 1401/4/4 1401/6/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 3,250,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 3 زهرا صفری ازغندی زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 2,405,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 زهرا صفری ازغندی زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 2,405,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا صفری ازغندی زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 2,405,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 10 فاطمه حاج حسین صابونی زن 1401/5/2 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:45-10:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 9 عفت عیانی زن 1401/5/2 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:45-17:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 8 عفت عیانی زن 1401/5/2 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:45-16:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 7 فاطمه حاج حسین صابونی زن 1401/5/2 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:45-09:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 6 عفت عیانی زن 1401/4/21 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:45-17:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 5 فاطمه حاج حسین صابونی زن 1401/4/7 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:45-09:45 802,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 عفت عیانی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:45-17:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 عفت عیانی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:45-16:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 فاطمه حاج حسین صابونی زن 1401/4/1 1401/4/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:45-10:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 فاطمه حاج حسین صابونی زن 1401/4/1 1401/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:45-09:45 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 5 عفت عیانی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 ندا صفری زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 ندا صفری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,256,881 حضوری ثبت نام
حركات اصلاحی - کلاس 2 عفت عیانی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 ندا صفری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,256,881 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 10 فریبا عبدالوندی زن 1401/5/9 1401/6/23 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 9 فریبا عبدالوندی زن 1401/5/8 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 8 فریبا عبدالوندی زن 1401/5/8 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 7 فریبا عبدالوندی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 6 فریبا عبدالوندی زن 1401/4/7 1401/6/31 یکشنبه - دوشنبه 10:00-11:00 4,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 5 فریبا عبدالوندی زن 1401/4/7 1401/6/23 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 فریبا عبدالوندی زن 1401/4/7 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 321,101 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 6 ندا براتی - ورزش زن 1401/5/12 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 5 ندا براتی - ورزش زن 1401/5/9 1401/6/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 ندا براتی - ورزش زن 1401/5/9 1401/6/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 ندا براتی - ورزش زن 1401/4/28 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 ندا براتی - ورزش زن 1401/4/18 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 ندا براتی - ورزش زن 1401/4/7 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 12 صغری اسمعیلی دولابی زن 1401/6/2 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 11 صغری اسمعیلی دولابی زن 1401/5/9 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 10 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1401/6/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 9 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1401/6/2 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 8 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1401/5/9 1401/6/31 یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-11:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 7 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1401/5/9 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 6 صغری اسمعیلی دولابی زن 1401/4/12 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 5 صغری اسمعیلی دولابی زن 1401/4/12 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1401/4/12 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1401/4/12 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-11:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1401/4/12 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 2 زهرا صفری ازغندی زن 1401/5/1 1401/5/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:00-09:00 3,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا صفری ازغندی زن 1401/4/1 1401/4/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:00-09:00 3,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد