عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 2 مریم شاهان زن 1400/10/15 1400/12/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 مریم شاهان زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 1 نرگس انبوئی زن 1400/10/5 1400/10/28 یکشنبه - سه شنبه 13:30-14:30 1,101,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 3 زهرا صفری ازغندی زن 1400/10/15 1400/11/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 زهرا صفری ازغندی زن 1400/10/15 1400/11/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا صفری ازغندی زن 1400/10/15 1400/11/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 3 عفت عیانی زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 فاطمه حاج حسین صابونی زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 فاطمه حاج حسین صابونی زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 4 ندا صفری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 عفت عیانی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-15:30 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 عفت عیانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 ندا صفری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 9 فریبا عبدالوندی زن 1400/10/18 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 8 فریبا عبدالوندی زن 1400/10/18 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 7 فریبا عبدالوندی زن 1400/9/29 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 6 فریبا عبدالوندی زن 1400/9/29 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 3,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 5 فریبا عبدالوندی زن 1400/9/28 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 4 فریبا عبدالوندی زن 1400/9/28 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 فریبا عبدالوندی زن 1400/9/28 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 فریبا عبدالوندی زن 1400/9/28 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 فریبا عبدالوندی زن 1400/9/22 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 3 ندا براتی - ورزش زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 ندا براتی - ورزش زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت نام
حركات اصلاحی - کلاس 1 ندا براتی - ورزش زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 4 صغری اسمعیلی دولابی زن 1400/11/3 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 3 صغری اسمعیلی دولابی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 2 صغری اسمعیلی دولابی زن 1400/10/4 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا عباس زاده کرمشاهلو زن 1400/10/4 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حركات اصلاحی - کلاس 2 زهرا صفری ازغندی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:30-09:30 2,850,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حركات اصلاحی - کلاس 1 زهرا صفری ازغندی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 07:30-08:30 2,850,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد