عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 3 حسام نامی مرد 1400/10/5 1400/12/22 یکشنبه 18:00-20:00 10,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 2 حسام نامی مرد 1400/10/5 1400/12/22 یکشنبه 16:00-18:00 9,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 1 حسام نامی مرد 1400/10/6 1400/12/23 دوشنبه 16:00-18:00 8,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 8 حسام نامی مرد 1400/10/12 1400/12/15 یکشنبه 18:00-20:00 10,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 7 حسام نامی زن 1400/10/12 1400/12/15 یکشنبه 18:00-20:00 10,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 6 حسام نامی مرد 1400/10/12 1400/12/15 یکشنبه 16:00-18:00 9,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 5 حسام نامی زن 1400/10/12 1400/12/15 یکشنبه 16:00-18:00 9,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 4 حسام نامی مرد 1400/10/13 1400/12/16 دوشنبه 16:00-18:00 8,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 3 حسام نامی زن 1400/10/13 1400/12/16 دوشنبه 16:00-18:00 8,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 2 حسام نامی مرد 1400/10/13 1400/12/15 دوشنبه 18:00-20:00 7,000,000 حضوری ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 1 حسام نامی زن 1400/10/13 1400/12/16 دوشنبه 18:00-20:00 7,000,000 حضوری ثبت نام