عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 4 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/23 1400/3/24 دوشنبه 18:00-20:00 5,300,000 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 3 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/3/17 دوشنبه 14:00-16:00 2,400,000 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 2 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/3/17 دوشنبه 16:00-18:00 4,800,000 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 1 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/23 یکشنبه 18:00-20:00 4,400,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 5 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/1/17 دوشنبه 14:00-16:00 2,403,670 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#4849;#حسام نامی 1400/1/15 1400/3/31 دوشنبه 18:00-20:00 5,302,753 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#4849;#حسام نامی 1400/1/16 1400/3/31 دوشنبه 16:00-18:00 4,807,340 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#4849;#حسام نامی 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه 18:00-20:00 4,403,670 مجازی ثبت نام
کارگاه فیلمنامه نویسی - کلاس 1 حسام نامی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/3/31 چهارشنبه 16:00-18:00 4,000,000 مجازی ثبت نام