عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 مریم صادقی مالواجردی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/2/15 شنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 2,000,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 3 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/5 1400/4/13 یکشنبه 17:30-19:00 1,800,000 مجازی ثبت نام
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 2 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/3/29 شنبه 17:30-19:00 1,800,000 مجازی ثبت نام
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/23 1400/3/24 دوشنبه 17:30-19:00 1,800,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5943;#لیلی فیروز 1400/1/21 1400/3/8 شنبه 17:30-19:00 1,650,000 مجازی ثبت نام