عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7215;#مریم صادقی مالواجردی 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 15:00-17:00 2,000,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 3 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/12/9 شنبه 17:30-19:00 2,340,000 مجازی ثبت نام
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 2 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/12/9 دوشنبه 17:30-19:00 2,340,000 مجازی ثبت نام
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/12/8 یکشنبه 15:30-17:00 2,340,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 2 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/12/9 دوشنبه 15:30-17:00 2,339,450 مجازی ثبت نام
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 15:30-17:00 2,339,450 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی پیشرفته - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 17:30-19:00 2,300,000 مجازی ثبت نام