عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اسکیت - کلاس 1 سحر روزبه زن 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,009,100 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اسکیت - کلاس 2 سپیده هاشمی زن 1400/3/26 1400/4/31 پنج شنبه 11:00-12:15 1,500,000 حضوری ثبت نام
اسکیت - کلاس 1 سپیده هاشمی زن 1400/3/20 1400/4/31 پنج شنبه 11:00-12:15 1,460,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اسکیت - کلاس 4 وحید تقوائی جوادزاده مرد 1400/2/8 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اسکیت - کلاس 3 وحید تقوائی جوادزاده مرد 1400/2/8 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اسکیت - کلاس 2 وحید تقوائی جوادزاده مرد 1400/1/23 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 17:00-22:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اسکیت - کلاس 1 وحید تقوائی جوادزاده مرد 1400/1/23 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 09:00-22:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد