عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 2 مریم محمد نظامی زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه 09:00-10:30 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
قلاب بافی 1 - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه 09:00-10:30 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 آروین قربان زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه 11:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 آروین قربان زن 1401/4/6 1401/6/29 سه شنبه 10:00-11:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 آروین قربان زن 1401/4/20 1401/5/10 دوشنبه 08:00-10:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 آروین قربان زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه 10:00-12:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 اکرم طلوعی آریا زن 1401/4/1 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 2 طاهره حسن پور فلاح دهکاء زن 1401/5/12 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:30 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
قلاب بافی 1 - کلاس 1 طاهره حسن پور فلاح دهکاء زن 1401/5/10 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد