عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1400/10/1 1400/12/23 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 آروین قربان زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه 11:00-12:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 آروین قربان زن 1400/10/4 1400/12/27 سه شنبه 10:30-12:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 آروین قربان زن 1400/9/29 1400/11/18 دوشنبه 08:30-10:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 2 طاهره حسن پور فلاح دهکاء زن 1400/10/11 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
قلاب بافی 1 - کلاس 1 طاهره حسن پور فلاح دهکاء زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:30-11:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 منیره شاهمرادی کوهستانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 10:00-12:00 1,430,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد