عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مريم کوچک کپورچالی زن 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه 10:00-12:00 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 راحله پاشای زن 1400/10/11 1400/12/20 چهارشنبه 10:00-11:30 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1400/10/4 1400/11/4 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مريم کوچک کپورچالی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-11:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 رزیتا حاجی سلیمانی ممقانی زن 1400/10/6 1400/12/23 دوشنبه 10:00-12:00 1,950,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 2 مریم محمد نظامی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-16:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 فرزانه منتظری هدش زن 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 11:00-12:00 1,275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 فرزانه منتظری هدش زن 1400/10/6 1400/12/25 سه شنبه 09:00-11:00 1,275,229 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 فرزانه منتظری هدش زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 10:00-12:00 1,302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 منیره شاهمرادی کوهستانی زن 1400/10/15 1400/11/13 چهارشنبه 14:30-16:30 1,256,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1400/10/14 1400/11/26 سه شنبه 15:00-17:00 1,610,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 6 حوریه خیری سیس زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 963,302 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بافتنی دو میل 1 - کلاس 5 حوریه خیری سیس زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 963,302 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بافتنی دو میل 1 - کلاس 4 حوریه خیری سیس زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 963,302 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بافتنی دو میل 1 - کلاس 3 حوریه خیری سیس زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بافتنی دو میل 1 - کلاس 2 حوریه خیری سیس زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 حوریه خیری سیس زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 2 فاطمه ابراهیمی کلائق زن 1400/10/20 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 فاطمه ابراهیمی کلائق زن 1400/9/22 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 حوریه خیری سیس زن 1400/10/8 1400/11/27 یکشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 زهرا امیدی زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 09:00-10:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 2 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 13:00-14:00 1,284,405 حضوری ثبت نام
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 13:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 13:30-15:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 10:00-11:30 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:15 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/1 1400/11/19 یکشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 3 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/11 1400/10/30 شنبه 10:00-12:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بافتنی دو میل 1 - کلاس 2 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/11 1400/12/28 شنبه 15:00-16:00 1,256,882 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/14 1400/11/19 یکشنبه 11:30-12:30 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد