عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 16(C.E.F.A.16) Speak out PI e - کلاس 1 مریم راحمی زاده زن 1400/10/15 1400/12/2 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-16:45 2,870,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 16(C.E.F.A.16) Speak out PI e - کلاس 1 سعیده آبیار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 1,834,863 مجازی ثبت نام