عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 15(C.E.F.A.15) Speak out PI d - کلاس 1 مریم راحمی زاده زن 1400/10/13 1400/11/20 شنبه - سه شنبه 12:00-13:30 2,870,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 15(C.E.F.A.15) Speak out PI d - کلاس 2 عصمت عالی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:20 1,834,863 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 15(C.E.F.A.15) Speak out PI d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6570;#عصمت عالی زاده 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:50 1,834,863 مجازی ثبت نام