عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 9 مهری رحمانی زن 1400/3/10 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 8 مهری رحمانی زن 1400/3/10 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:15-16:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 7 مهری رحمانی زن 1400/3/10 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:15 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 6 مهری رحمانی زن 1400/2/16 1400/3/9 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 5 مهری رحمانی زن 1400/2/16 1400/3/9 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:15-16:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 4 مهری رحمانی زن 1400/2/16 1400/3/8 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:15 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 3 مهری رحمانی زن 1400/1/31 1400/2/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 2 مهری رحمانی زن 1400/1/31 1400/2/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ قرآن کریم(جزء اول) - کلاس 1 مهری رحمانی زن 1400/1/31 1400/2/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد