عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 3 (C.E.F.S.A 3) Objective First c - کلاس 1 زینب ذوالفقاری زن 1400/10/8 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 2,127,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 3 (C.E.F.S.A 3) Objective First c - کلاس 1 سید داود غمیلوئی مرد 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:10-17:10 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد