عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مثنوی‌خوانی - کلاس 3 حمید گل آبی تجریشی زن 1400/11/7 1400/11/28 پنج شنبه 10:00-12:00 1,000,000 حضوری ثبت نام
مثنوی‌خوانی - کلاس 2 حمید گل آبی تجریشی مرد 1400/10/9 1400/12/5 پنج شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
مثنوی‌خوانی - کلاس 1 حمید گل آبی تجریشی زن 1400/10/9 1400/12/5 پنج شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مثنوی‌خوانی - کلاس 1 قدمعلی سرامی مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-17:30 733,946 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مثنوی‌خوانی - کلاس 3 سوگل مشایخی زن 1400/11/13 1400/12/25 چهارشنبه 17:30-18:30 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مثنوی‌خوانی - کلاس 2 سوگل مشایخی مرد 1400/11/13 1400/12/25 چهارشنبه 17:30-18:30 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مثنوی‌خوانی - کلاس 1 سوگل مشایخی زن 1400/11/13 1400/12/25 چهارشنبه 17:30-18:30 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مثنوی‌خوانی - کلاس 1 حمید نظری مرد 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-16:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد