عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 مریم صادقی مالواجردی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/23 1400/3/10 دوشنبه 10:00-12:00 2,000,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/29 1400/4/6 یکشنبه 15:30-17:00 1,800,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 3 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/23 1400/3/31 دوشنبه 15:30-17:00 1,798,166 مجازی ثبت نام
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 2 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/3/31 شنبه 17:30-19:00 1,798,166 مجازی ثبت نام
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/3/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,798,166 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5943;#لیلی فیروز 1400/1/29 1400/3/23 یکشنبه 15:30-17:00 1,650,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 2 سودابه فرضی پور زن 1400/2/18 1400/3/31 پنج شنبه 13:00-15:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 سودابه فرضی پور زن 1400/1/24 1400/3/5 پنج شنبه 10:00-13:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد