عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 حمید بابائی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/14 1400/11/19 سه شنبه 19:00-20:00 1,835,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/12/7 شنبه 15:30-17:00 2,340,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 2 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/30 شنبه 17:30-19:00 2,339,450 مجازی ثبت نام
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 لیلی فیروز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/11 1400/11/30 شنبه 15:30-17:00 2,339,450 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 مریم صادقی مالواجردی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 2 سودابه فرضی پور زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 12:00-14:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
داستان نویسی مقدماتی - کلاس 1 سودابه فرضی پور زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 14:00-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد