عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حسابداری - مربی محور - کلاس 4 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 17:00-19:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 3 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 17:00-19:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 2 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 17:00-19:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 17:00-19:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حسابداری - مربی محور - کلاس 3 هادی قنبری اصل مرد 1400/10/27 1400/11/30 دوشنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 2 هادی قنبری اصل مرد 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 1 هادی قنبری اصل مرد 1400/8/3 1400/11/30 دوشنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد