عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حسابداری - مربی محور - کلاس 6 هادی قنبری اصل;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/3 1400/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,743,120 مجازی ثبت نام
حسابداری - مربی محور - کلاس 5 موسسه آموزش شهر;#4410;#هادی قنبری اصل 1400/3/31 1400/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,743,120 مجازی ثبت نام
حسابداری - مربی محور - کلاس 4 هادی قنبری اصل;#3244;#موسسه آموزش شهر مرد 1400/3/31 1400/5/31 دوشنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 11,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 3 هادی قنبری اصل مرد 1400/4/3 1400/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 2 هادی قنبری اصل مرد 1400/4/1 1400/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 19:00-20:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حسابداری - مربی محور - کلاس 1 هادی قنبری اصل مرد 1400/4/1 1400/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد