عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 رضا اسحاقی زن 1401/4/1 1401/6/25 شنبه - دوشنبه 10:30-11:30 3,302,753 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 رضا اسحاقی مرد 1401/4/1 1401/6/25 شنبه - دوشنبه 10:30-11:30 4,128,441 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سیده آزاده ترمه موسوی زن 1401/4/20 1401/6/28 دوشنبه 11:00-12:00 3,165,138 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 4 زهرا حاجی وند زن 1401/5/15 1401/6/19 شنبه 17:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 زهرا حاجی وند زن 1401/4/4 1401/5/15 شنبه 18:00-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 زهرا حاجی وند زن 1401/5/15 1401/6/19 شنبه 18:00-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 زهرا حاجی وند زن 1401/5/15 1401/6/19 شنبه 17:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 7 فیروز شکری مرد 1401/5/4 1401/5/25 سه شنبه 14:30-16:00 1,434,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 فیروز شکری مرد 1401/5/11 1401/6/30 سه شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,293,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 فیروز شکری زن 1401/4/7 1401/5/25 سه شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,293,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 فیروز شکری زن 1401/4/1 1401/6/30 سه شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,293,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 زهرا حاجی وند زن 1401/4/21 1401/6/30 شنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 19:00-20:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 18:00-19:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 17:00-18:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/15 1401/6/31 پنج شنبه 10:00-12:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/15 1401/6/31 پنج شنبه 10:00-12:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/28 1401/5/16 یکشنبه 12:00-13:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/19 1401/5/4 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سهیل فضلعلی مرد 1401/5/5 1401/6/11 چهارشنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/8 1401/4/31 چهارشنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 مژگان عظیمی کهن زن 1401/5/24 1401/6/31 دوشنبه 15:00-16:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 مژگان عظیمی کهن زن 1401/3/14 1401/6/30 دوشنبه 15:00-16:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 شهره اصیل زن 1401/4/12 1401/6/27 دوشنبه 17:00-18:30 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 شهره اصیل زن 1401/4/12 1401/6/27 دوشنبه 17:00-18:30 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 سیده آزاده ترمه موسوی مرد 1401/5/10 1401/5/31 شنبه 18:00-19:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سیده آزاده ترمه موسوی مرد 1401/4/11 1401/5/15 شنبه 17:00-18:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سیده آزاده ترمه موسوی زن 1401/4/11 1401/5/15 شنبه 16:00-17:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سیده آزاده ترمه موسوی زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه 10:00-11:00 2,100,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 9 حمید اکبری زن 1401/5/2 1401/6/30 شنبه - سه شنبه 17:00-18:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 8 حسن رنج بر مرد 1401/5/9 1401/6/20 شنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 7 حسن رنج بر مرد 1401/5/8 1401/6/20 شنبه - چهارشنبه 08:00-09:30 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 6 حمید اکبری مرد 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - سه شنبه 14:00-15:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 5 حمید اکبری مرد 1401/4/11 1401/5/15 شنبه - سه شنبه 19:00-20:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 4 حسن رنج بر مرد 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 حسن رنج بر مرد 1401/4/1 1401/6/15 شنبه - چهارشنبه 08:30-10:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 حمید اکبری مرد 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 حمید اکبری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - سه شنبه 18:00-19:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 حسن رنج بر مرد 1401/5/6 1401/6/30 دوشنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 حسن رنج بر مرد 1401/4/6 1401/6/28 دوشنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 حسن رنج بر مرد 1401/4/6 1401/6/28 دوشنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سیده آزاده ترمه موسوی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 16:00-18:00 2,568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سیده آزاده ترمه موسوی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 16:00-18:00 3,027,522 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سیده آزاده ترمه موسوی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه 10:00-11:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سیده آزاده ترمه موسوی زن 1401/4/1 1401/6/30 دوشنبه 16:00-18:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 4 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/5/18 1401/6/31 سه شنبه 09:00-10:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/4/23 1401/5/31 سه شنبه 09:00-10:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/4/15 1401/5/31 سه شنبه 09:00-10:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/4/1 1401/5/31 سه شنبه 09:00-10:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/5/16 1401/6/27 یکشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 11:00-15:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه 16:00-17:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/4/28 1401/6/1 سه شنبه 11:30-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 زهرا مهدوی خانوکی زن 1401/4/7 1401/5/25 سه شنبه 11:30-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 علی آهازان مرد 1401/4/22 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی آهازان مرد 1401/4/21 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 رضا اسحاقی زن 1401/5/11 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 رضا اسحاقی مرد 1401/4/13 1401/6/30 سه شنبه 18:00-19:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 رضا اسحاقی مرد 1401/4/1 1401/6/29 سه شنبه 17:00-18:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 معصومه ارشاد زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 معصومه ارشاد زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 حمید اکبری مرد 1401/4/12 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 11:30-12:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 حمید اکبری مرد 1401/4/12 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 10:30-11:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 نظام اکبری زن 1401/4/18 1401/5/10 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 حمید اکبری مرد 1401/4/9 1401/4/31 پنج شنبه 10:00-11:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سارا جعفری سیاوشانی زن 1401/5/15 1401/6/31 شنبه 16:00-17:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سارا جعفری سیاوشانی زن 1401/4/11 1401/5/29 شنبه 16:00-17:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 محبوبه سادات نبی یان جوردی زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:15-19:15 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 محبوبه سادات نبی یان جوردی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:30-19:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 محبوبه سادات نبی یان جوردی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:30-19:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سارا جعفری سیاوشانی زن 1401/4/9 1401/5/18 پنج شنبه 10:00-11:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سارا جعفری سیاوشانی زن 1401/4/6 1401/5/31 دوشنبه 15:00-16:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 محبوبه سادات نبی یان جوردی زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 09:00-10:30 2,155,963 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 محبوبه سادات نبی یان جوردی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,110,093 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 محبوبه سادات نبی یان جوردی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,110,093 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 علی رضازاده مرد 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1401/4/21 1401/6/31 دوشنبه 17:30-19:30 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 علی رضازاده مرد 1401/5/8 1401/6/31 پنج شنبه 11:00-12:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 علی رضازاده مرد 1401/4/25 1401/5/31 پنج شنبه 10:00-11:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1401/4/11 1401/6/31 پنج شنبه 11:00-12:30 1,467,890 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 علی رضازاده مرد 1401/4/20 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 18:30-19:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1401/4/18 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 شهره اصیل زن 1401/4/9 1401/5/27 پنج شنبه 09:00-10:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 شهره اصیل زن 1401/4/11 1401/5/31 دوشنبه 16:00-17:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 شهره اصیل زن 1401/4/1 1401/5/11 یکشنبه 13:30-15:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 شهره اصیل زن 1401/4/1 1401/5/11 یکشنبه 15:00-16:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 شهره اصیل زن 1401/4/12 1401/6/31 یکشنبه 10:00-11:00 1,284,405 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/1 1401/4/31 دوشنبه 11:00-12:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سهیل فضلعلی مرد 1401/4/11 1401/5/29 شنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 6 بهرام یاوری مرد 1401/5/9 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 5 بهرام یاوری مرد 1401/4/26 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 4 بهرام یاوری مرد 1401/4/5 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 بهرام یاوری مرد 1401/4/4 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 6 بهرام یاوری مرد 1401/5/12 1401/6/12 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 5 بهرام یاوری مرد 1401/4/29 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 4 بهرام یاوری مرد 1401/4/28 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 15:45-16:45 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 بهرام یاوری مرد 1401/4/8 1401/4/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 بهرام یاوری مرد 1401/4/11 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 بهرام یاوری مرد 1401/4/11 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,651,977 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 شهره اصیل زن 1401/4/16 1401/6/30 دوشنبه 15:00-16:00 2,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 شهره اصیل زن 1401/4/15 1401/4/30 دوشنبه 14:00-15:00 2,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سارا جعفری سیاوشانی زن 1401/4/4 1401/6/28 پنج شنبه 11:00-12:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سارا جعفری سیاوشانی زن 1401/4/4 1401/6/28 پنج شنبه 11:00-12:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سارا جعفری سیاوشانی زن 1401/4/4 1401/6/28 پنج شنبه 11:00-12:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سارا جعفری سیاوشانی زن 1401/4/4 1401/6/28 پنج شنبه 11:00-12:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد