عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 محبوبه سادات نبی یان جوردی زن 1400/3/2 1400/5/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 4 سیدضیاء میرمشتاقی مرد 1400/3/8 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 سیدضیاء میرمشتاقی مرد 1400/3/8 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 917,432 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 سیدضیاء میرمشتاقی مرد 1399/12/16 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 917,432 حضوری ثبت نام
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 سیدضیاء میرمشتاقی مرد 1399/12/16 1400/1/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 917,432 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1400/3/1 1400/3/31 سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:00 825,689 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 علی رضازاده مرد 1400/1/28 1400/3/31 شنبه - پنج شنبه 18:00-19:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1400/1/28 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 3 علی رضازاده مرد 1400/2/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 2 علی رضازاده مرد 1400/1/14 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1 بهرام یاوری مرد 1400/3/2 1400/4/13 یکشنبه 12:30-13:30 825,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد