عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 اعظم مقیسه زن 1400/1/14 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:45-16:45 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 3 نرگس قهرمانی زن 1400/3/1 1400/3/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 2 نرگس قهرمانی زن 1400/2/1 1400/2/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 نرگس قهرمانی زن 1400/1/14 1400/2/14 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 2 رویاء زینال زاده زن 1400/2/1 1400/3/1 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 300,000 حضوری ثبت نام
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 رویاء زینال زاده زن 1400/2/1 1400/3/10 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 600,000 حضوری ثبت نام