عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 2 نرگس قهرمانی زن 1400/10/5 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:45-15:45 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 نرگس قهرمانی زن 1400/10/5 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:45-14:45 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 3 رویاء زینال زاده زن 1400/10/18 1400/11/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 920,000 حضوری ثبت نام
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 2 رویاء زینال زاده زن 1400/10/11 1400/10/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:15 920,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 1 رویاء زینال زاده زن 1400/10/11 1400/11/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:15 920,000 حضوری ثبت نام