عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کونگ فو خط 1 - کلاس 2 محمودرضا نادری مرد 1400/11/2 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 20:15-21:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کونگ فو خط 1 - کلاس 1 محمودرضا نادری مرد 1400/10/6 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 20:15-21:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کونگ فو خط 1 - کلاس 1 ایرج حیدری مرد 1400/10/11 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 18:00-17:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کونگ فو خط 1 - کلاس 9 ناصر سلامی مرد 1400/11/2 1400/12/1 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,200,000 حضوری ثبت نام
کونگ فو خط 1 - کلاس 8 حانیه کوشکباغی زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,200,000 حضوری ثبت نام
کونگ فو خط 1 - کلاس 7 ناصر سلامی مرد 1400/10/13 1400/11/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کونگ فو خط 1 - کلاس 6 حانیه کوشکباغی زن 1400/10/12 1400/11/17 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کونگ فو خط 1 - کلاس 5 ناصر سلامی مرد 1400/10/18 1400/10/23 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کونگ فو خط 1 - کلاس 4 ناصر سلامی مرد 1400/10/18 1400/10/23 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-17:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کونگ فو خط 1 - کلاس 3 حانیه کوشکباغی زن 1400/10/12 1400/11/17 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,200,000 حضوری ثبت نام
کونگ فو خط 1 - کلاس 2 ناصر سلامی مرد 1400/10/12 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,200,000 حضوری ثبت نام
کونگ فو خط 1 - کلاس 1 ناصر سلامی مرد 1400/10/18 1400/11/23 شنبه 15:30-17:00 1,200,000 حضوری ثبت نام