عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 2 آرزو زهبی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 12:00-17:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 1 مهدیه قربانی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 12:00-19:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 آرش رحیم بیکی زن 1400/10/27 1400/12/16 دوشنبه 08:00-20:00 4,770,643 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 آرزو زهبی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 13:00-15:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 4 شفق ابریشمی زن 1400/10/5 1400/10/26 یکشنبه 10:00-11:00 2,600,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 3 محسن ثقفی زن 1400/10/6 1400/11/25 دوشنبه 14:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 2 محسن ثقفی مرد 1400/10/6 1400/11/25 دوشنبه 14:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 1 شفق ابریشمی زن 1400/10/5 1400/11/24 یکشنبه 11:00-15:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 2 محسن ثقفی مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-18:00 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 1 محسن ثقفی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-18:00 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 3 مهدیه قربانی زن 1400/10/5 1400/12/25 یکشنبه 12:00-16:00 2,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 2 ناصر شکرائی راد مرد 1400/10/6 1400/12/23 دوشنبه 12:00-16:00 4,400,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 1 آرزو زهبی زن 1400/10/7 1400/12/26 سه شنبه 14:00-18:00 4,400,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 6 فواد جهانشاهی مرد 1400/10/23 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 5 فواد جهانشاهی مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-19:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 4 فواد جهانشاهی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-19:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 3 آرزو زهبی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 13:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 2 ناصر شکرائی راد زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 12:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 1 ناصر شکرائی راد مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 12:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 2 غزل یوسف زاده مرد 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 14:00-18:00 4,600,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 1 غزل یوسف زاده زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 08:00-12:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 2 مهدیه قربانی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 15:00-18:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 1 مهدیه قربانی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 5 زهرا خوش اقبال زن 1400/11/1 1400/12/25 دوشنبه 11:00-18:00 1,246,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 4 زهرا خوش اقبال زن 1400/11/1 1400/12/25 دوشنبه 11:00-18:00 831,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 3 زهرا خوش اقبال زن 1400/11/1 1400/12/25 یکشنبه 16:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 2 زهرا خوش اقبال زن 1400/11/1 1400/12/25 یکشنبه - دوشنبه 11:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی پیانو - کلاس 1 زهرا خوش اقبال زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - دوشنبه 11:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 آرزو زهبی زن 1400/10/15 1400/12/25 سه شنبه 11:00-14:00 4,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد