عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 آرزو زهبی زن 1400/3/29 1400/6/31 چهارشنبه 12:30-18:00 4,220,183 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 آرزو زهبی زن 1400/3/30 1400/4/30 یکشنبه 11:00-14:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 4 محسن ثقفی مرد 1400/4/7 1400/5/25 دوشنبه 15:00-17:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 3 محسن ثقفی زن 1400/4/7 1400/5/25 دوشنبه 13:00-15:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 2 سپهر لشگری مرد 1400/3/31 1400/6/4 پنج شنبه 11:00-13:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی پیانو - کلاس 1 سپهر لشگری زن 1400/3/31 1400/6/4 پنج شنبه 09:00-11:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 محسن ثقفی مرد 1400/4/5 1400/6/31 شنبه 16:00-18:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 ناصر شکرائی راد مرد 1400/3/30 1400/4/25 دوشنبه 11:00-16:00 4,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 ناصر شکرائی راد مرد 1400/4/3 1400/4/31 سه شنبه 14:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی پیانو - کلاس 1 سمیه مرادیان زن 1400/3/31 1400/5/25 دوشنبه 16:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد