عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 4 سیاوش اورنگیان مرد 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 12:00-19:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیاوش اورنگیان زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 14:00-17:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سمیه کنعانی بند کهر زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه 14:00-19:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سمیه کنعانی بند کهر زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 14:00-19:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 مهراد ممدوحی مرد 1400/10/15 1400/12/4 چهارشنبه 12:00-20:00 4,770,643 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 مهراد ممدوحی زن 1400/10/26 1400/12/15 یکشنبه 12:00-20:00 4,770,643 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 شکیب بهین آئین مرد 1400/10/11 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-18:00 4,150,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیاوش اورنگیان زن 1400/10/22 1400/12/25 چهارشنبه 13:00-17:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 5 نازیلا صالحی زن 1400/10/4 1400/10/25 شنبه 14:00-16:00 2,600,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 4 نازیلا صالحی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 14:00-18:00 4,300,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 3 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/10/2 1400/11/21 پنج شنبه 15:00-19:30 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر زن 1400/10/2 1400/11/21 پنج شنبه 15:00-19:30 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 نازیلا صالحی زن 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 14:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 واحد بیات مرد 1400/10/5 1400/11/5 یکشنبه 14:00-18:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 09:00-17:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/10/1 1400/12/23 یکشنبه 09:00-17:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/10/1 1400/12/23 یکشنبه 09:00-17:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 واحد بیات مرد 1400/10/6 1400/11/4 دوشنبه 15:00-18:30 2,110,110 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 14:00-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 مریم بهرام زاده زن 1400/10/4 1400/10/25 شنبه 11:00-16:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیاوش اورنگیان مرد 1400/10/1 1400/11/30 شنبه 15:00-18:00 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 مریم بهرام زاده زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 10:00-16:00 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فیروزه حیدری نوری زن 1400/9/23 1400/11/12 سه شنبه 13:30-17:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیاوش اورنگیان زن 1400/10/25 1400/12/21 شنبه 12:00-16:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیاوش اورنگیان زن 1400/10/1 1400/12/21 شنبه 13:00-16:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیاوش اورنگیان مرد 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 11:00-14:00 4,400,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیاوش اورنگیان مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-19:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیاوش اورنگیان زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-19:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سمیه کنعانی بند کهر زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 13:00-19:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر زن 1400/10/1 1400/12/28 جمعه 08:00-15:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/10/1 1400/12/28 جمعه 08:00-16:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 14:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 14:00-15:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 14:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 الناز گودینی زن 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 14:30-16:30 4,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 واحد بیات مرد 1400/10/15 1400/11/27 چهارشنبه 14:00-18:00 3,770,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 واحد بیات مرد 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 14:00-18:00 3,680,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 4 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/21 1400/12/28 سه شنبه 13:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/21 1400/12/28 سه شنبه 13:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/21 1400/12/28 سه شنبه 13:00-18:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/21 1400/12/28 سه شنبه 13:00-18:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 14:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 14:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیدهدایت اله نیکواردستانی مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 14:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 پرویز صفری جم مرد 1400/10/7 1400/10/30 یکشنبه - پنج شنبه 10:00-18:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 پرویز صفری جم مرد 1400/9/29 1400/9/30 یکشنبه - پنج شنبه 13:30-18:50 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 7 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/10/1 1400/12/26 یکشنبه 09:00-19:00 1,662,380 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 6 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/11/1 1400/12/25 یکشنبه - دوشنبه 11:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 5 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - دوشنبه 11:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 4 مهرزاد اسکندری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 10:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 مهرزاد اسکندری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 10:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 مهرزاد اسکندری مرد 1400/11/1 1400/12/25 شنبه 10:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 مهرزاد اسکندری مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 10:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-17:00 2,110,092 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/10/1 1400/12/27 دوشنبه 12:00-15:00 4,220,184 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/10/1 1400/12/27 چهارشنبه 15:00-19:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد