عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 حمیدرضا خادمی مرد 1400/1/18 1400/3/20 دوشنبه 15:30-17:30 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سمیه کنعانی زن 1400/1/14 1400/3/20 یکشنبه 13:30-19:00 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سمیه کنعانی زن 1400/1/14 1400/3/20 شنبه 13:30-19:00 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#1258;#اکرم السادات اسمعیلی 1400/2/30 1400/3/20 پنج شنبه 10:00-10:30 1,834,863 مجازی ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 مهراد ممدوحی مرد 1400/2/18 1400/3/18 شنبه - چهارشنبه 10:00-15:00 3,669,725 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1258;#اکرم السادات اسمعیلی 1400/2/2 1400/3/20 پنج شنبه 10:00-15:00 3,669,725 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیاوش اورنگیان مرد 1400/3/5 1400/3/30 چهارشنبه 12:00-14:30 3,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 نازیلا صالحی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/25 1400/3/28 چهارشنبه 16:00-19:00 4,300,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/1/27 1400/3/28 جمعه 14:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر زن 1400/1/27 1400/3/28 جمعه 10:00-14:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/3/1 1400/3/31 پنج شنبه 10:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر زن 1400/1/14 1400/3/31 پنج شنبه 10:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/1/16 1400/3/31 دوشنبه 13:00-15:00 1,651,980 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیاوش اورنگیان مرد 1400/1/17 1400/3/20 سه شنبه 13:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیاوش اورنگیان مرد 1400/3/1 1400/3/31 دوشنبه 13:00-17:30 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 مریم بهرام زاده زن 1400/1/16 1400/3/31 چهارشنبه 13:00-17:30 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 مریم بهرام زاده زن 1400/1/18 1400/3/31 چهارشنبه 13:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیاوش اورنگیان مرد 1400/2/5 1400/3/31 شنبه 14:00-19:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فیروزه حیدری نوری زن 1399/12/30 1400/1/29 دوشنبه 15:00-18:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6080;#سیاوش اورنگیان 1400/3/13 1400/5/30 پنج شنبه 16:15-18:00 3,670,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیاوش اورنگیان مرد 1400/1/19 1400/3/27 پنج شنبه 10:00-13:00 3,670,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 4 سمیه کنعانی زن 1400/3/13 1400/3/31 دوشنبه 14:00-15:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سمیه کنعانی زن 1400/1/14 1400/3/31 دوشنبه 12:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر زن 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه 12:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه 12:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 2 فرشاد عابدینی سپهر مرد 1400/2/1 1400/3/31 دوشنبه 17:00-20:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 فرشاد عابدینی سپهر زن 1400/1/16 1400/3/31 دوشنبه 14:00-17:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 5 سیدشایان میرغفوری مرد 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه 13:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 4 سیدشایان میرغفوری مرد 1400/2/4 1400/3/29 شنبه 14:00-19:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 سیدشایان میرغفوری مرد 1400/1/21 1400/3/30 شنبه - یکشنبه 13:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 سیدشایان میرغفوری مرد 1400/1/14 1400/3/29 یکشنبه 13:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 سیدشایان میرغفوری مرد 1400/1/14 1400/3/29 شنبه 13:00-18:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 1 مهرزاد اسکندری مرد 1400/3/1 1400/3/31 شنبه 16:00-17:00 3,302,700 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 4 پرویز صفری جم مرد 1400/2/30 1400/3/31 پنج شنبه 10:00-15:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 پرویز صفری جم مرد 1400/1/19 1400/2/31 پنج شنبه 10:00-15:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 2 پرویز صفری جم مرد 1399/12/16 1399/12/28 پنج شنبه 10:00-15:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 1 پرویز صفری جم مرد 1400/2/1 1400/2/31 پنج شنبه 10:00-15:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی گیتار - کلاس 7 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/3/10 1400/3/31 دوشنبه 10:00-18:00 605,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 6 مهرزاد اسکندری مرد 1400/3/1 1400/4/1 دوشنبه 12:00-18:00 605,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 5 مهرزاد اسکندری مرد 1400/3/1 1400/3/31 دوشنبه 12:00-18:00 302,750 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 4 مهرزاد اسکندری مرد 1400/3/1 1400/3/31 دوشنبه 12:00-18:00 2,115,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی گیتار - کلاس 3 مهرزاد اسکندری مرد 1400/1/30 1400/3/31 دوشنبه 10:00-18:00 2,422,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 2 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/2/1 1400/3/31 دوشنبه 11:00-18:00 2,422,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی گیتار - کلاس 1 طناز احمدی آذر ایراموسی زن 1400/2/1 1400/3/30 یکشنبه 11:00-18:00 2,422,000 حضوری ثبت نام