عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/4/6 1400/5/10 یکشنبه 10:00-11:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 محمد مهدی خواجه محمود آباد مرد 1400/4/12 1400/5/7 یکشنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 458,716 حضوری ثبت نام
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 صغری هدایت زن 1400/4/12 1400/5/7 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/4/2 1400/4/31 پنج شنبه 10:30-12:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 ابراهیم کرمانی نژاد زن 1400/4/1 1400/4/29 یکشنبه - سه شنبه 19:30-20:30 651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد