عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 3 زهرا ابراهیمی زن 1400/10/26 1400/12/22 یکشنبه 11:30-12:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 زهرا ابراهیمی زن 1400/10/19 1400/12/25 یکشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 زهرا ابراهیمی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 پروین باقری زن 1400/11/3 1400/11/24 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 917,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 اکرم السادات ذبیحی فر زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 577,983 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 اکرم السادات ذبیحی فر زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 09:00-11:00 577,983 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 میترا آریافر زن 1400/9/20 1400/12/26 شنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 577,983 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 اکرم السادات ذبیحی فر زن 1400/10/13 1400/12/9 دوشنبه 09:00-11:00 577,983 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 بتول سیستانی زن 1400/10/18 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/10/26 1400/11/30 پنج شنبه 10:00-11:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/10/9 1400/12/25 پنج شنبه 08:30-10:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 نازنین خوشنودی جو زن 1400/10/21 1400/10/28 سه شنبه 15:00-16:00 450,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 ناهید سلامی زن 1400/10/22 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 افسانه بدلی زن 1400/11/1 1400/12/25 یکشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 458,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 افسانه بدلی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 458,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 زهرا سادات ميرطاهری زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 10:00-11:00 325,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 زهرا سادات ميرطاهری زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 09:00-10:00 325,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 7 مریم زمانی آهق زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 6 مریم زمانی آهق زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 5 مریم زمانی آهق زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 4 مریم زمانی آهق زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 3 مریم زمانی آهق زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 مریم زمانی آهق زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 مریم زمانی آهق زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 صغری هدایت زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 10:30-12:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 فاطمه شیرمحمدی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-11:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 فاطمه شیرمحمدی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-10:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 شهناز ملازمانی زن 1400/10/1 1400/11/17 پنج شنبه 12:00-13:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 میترا آریافر زن 1400/10/8 1400/11/6 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 میترا آریافر زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه 11:00-12:00 651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 میترا آریافر زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 سمیه کندی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد