عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 2 میترا کسائیان زن 1400/10/19 1400/12/22 یکشنبه 12:00-13:30 660,551 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 1 میترا کسائیان زن 1400/10/19 1400/12/22 یکشنبه 10:30-12:00 665,138 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 7 رقیه گرجی زن 1400/10/9 1400/12/28 پنج شنبه 14:30-15:45 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 6 صغری هدایت زن 1400/10/12 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:20 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 5 رقیه گرجی زن 1400/10/9 1400/12/28 پنج شنبه 13:00-14:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 4 صغری هدایت زن 1400/10/12 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 3 صغری هدایت زن 1400/10/12 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:20 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 2 رقیه گرجی زن 1400/10/9 1400/12/28 پنج شنبه 14:30-15:40 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روخواني قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 1 رقیه گرجی زن 1400/10/9 1400/12/28 پنج شنبه 16:00-17:30 596,340 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد