عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 2 پوران بنی طالبی دهکردی زن 1400/10/2 1400/12/28 پنج شنبه 12:00-14:00 2,020,000 حضوری ثبت نام
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 پوران بنی طالبی دهکردی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 14:00-16:30 2,020,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 زهرا امیدی زن 1400/10/8 1400/10/29 چهارشنبه 09:00-10:00 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 ملیحه معینی کربکندی زن 1400/10/13 1400/11/25 دوشنبه 10:00-12:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 ملیحه معینی کربکندی زن 1400/10/1 1400/12/20 دوشنبه 11:30-13:00 1,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 مرضیه رمضانی زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 15:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 منیره شاهمرادی کوهستانی زن 1400/10/1 1400/12/26 یکشنبه 10:00-12:00 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد