عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگارگری 1 - کلاس 1 مهران لطفعلی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-19:00 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگارگری 1 - کلاس 2 میناسادات روزبان اسکندانی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 12:00-13:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگارگری 1 - کلاس 1 میناسادات روزبان اسکندانی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-11:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگارگری 1 - کلاس 3 میناسادات روزبان اسکندانی زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه 13:00-14:30 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگارگری 1 - کلاس 2 میناسادات روزبان اسکندانی زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه 13:00-14:30 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگارگری 1 - کلاس 1 میناسادات روزبان اسکندانی زن 1400/10/13 1400/12/28 دوشنبه 13:00-14:30 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد