عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 2 ابراهیم تکمه داشی مرد 1400/1/18 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:15 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 1 سیده فاطمه میر رفیع زن 1400/1/17 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 12 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/3/5 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 11 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/3/3 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 596,331 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 10 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/2/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 9 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/2/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 8 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/2/12 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 7 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/2/12 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 6 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/2/4 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 165,138 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 5 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/2/4 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 4 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/2/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 3 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1400/1/21 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 385,322 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 2 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1399/12/16 1400/3/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 596,331 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سياه دان 1 به 2) - کلاس 1 آسیه ارشدی بیدگلی زن 1399/12/16 1400/3/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 596,331 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد