عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 حمیدرضا سلیمی مرد 1400/11/2 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,055,047 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 4 محمدرضا ابوالحسنی سریزد مرد 1400/11/4 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 2 محمدرضا ابوالحسنی سریزد مرد 1400/10/27 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 محمدرضا ابوالحسنی سریزد مرد 1400/10/13 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 سیده فاطمه میر رفیع زن 1400/11/3 1400/11/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 3 ستاره جعفری زن 1400/11/2 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 13:30-15:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 2 ستاره جعفری زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 13:30-15:00 683,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 ستاره جعفری زن 1400/10/4 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 13:30-15:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 5 محمدعلی محتشمی مرد 1400/11/2 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 4 محمدعلی محتشمی مرد 1400/10/30 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 3 محمدعلی محتشمی مرد 1400/10/28 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 2 محمدعلی محتشمی مرد 1400/10/26 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 محمدعلی محتشمی مرد 1400/9/22 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 2 سلمان سعادت آگاه مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,192,661 حضوری ثبت نام
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 سلمان سعادت آگاه مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-19:00 1,192,661 حضوری ثبت نام