عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 5 حمیدرضا سلیمی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,055,047 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 4 حمیدرضا سلیمی مرد 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,055,047 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 3 حمیدرضا سلیمی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 2 حمیدرضا سلیمی مرد 1400/10/1 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,055,047 حضوری ثبت نام
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 1 حمیدرضا سلیمی مرد 1400/10/4 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,055,047 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 1 محمدرضا ابوالحسنی سریزد مرد 1400/9/21 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 1 فاطمه اسماعیلی مقدم زن 1400/9/22 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:15 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 3 سکینه نوروزی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 2 سکینه نوروزی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 1 سکینه نوروزی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 4 رسول عابدینی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 3 معصومه پرنیخ زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 2 رسول عابدینی مرد 1400/10/8 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-18:45 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 1 معصومه پرنیخ زن 1400/10/8 1400/10/8 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد