عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مزاج شناسی - کلاس 3 خسرو زارعی غمام زن 1400/4/1 1400/4/31 پنج شنبه 10:00-11:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 2 خسرو زارعی غمام زن 1400/4/1 1400/4/31 پنج شنبه 10:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 1 خسرو زارعی غمام زن 1400/4/1 1400/5/30 پنج شنبه 09:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مزاج شناسی - کلاس 2 خسرو زارعی غمام مرد 1400/3/30 1400/6/31 پنج شنبه 14:00-15:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 1 خسرو زارعی غمام مرد 1400/3/24 1400/6/31 پنج شنبه 14:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد