عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 1 شیدا عدالت رفتارزادپور زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 5 اشرف حسینی زن 1400/11/2 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:00-14:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 4 اشرف حسینی زن 1400/10/30 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 3 اشرف حسینی زن 1400/10/28 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 2 اشرف حسینی زن 1400/10/12 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 1 اشرف حسینی زن 1400/9/22 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 4 بهزاد اصغری کردکندی مرد 1400/11/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 3 بهزاد اصغری کردکندی مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 2 بهزاد اصغری کردکندی مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 1 بهزاد اصغری کردکندی مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 3 زهرا طالب آبادی زن 1400/12/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 2 زهرا طالب آبادی زن 1400/11/5 1400/12/5 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح3) - کلاس 1 زهرا طالب آبادی زن 1400/10/5 1400/11/5 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد