عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 وحیدرضا باقری مرد 1400/1/16 1400/3/25 دوشنبه 15:00-19:00 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 وحیدرضا باقری زن 1400/1/16 1400/3/20 دوشنبه 15:00-19:00 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#771;#منیره حاجی حبیب 1400/2/6 1400/3/24 دوشنبه 17:00-19:00 3,669,725 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 حسن آزاده فر مرد 1400/1/26 1400/3/20 پنج شنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 1 حسن آزاده فر زن 1400/1/24 1400/3/18 سه شنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/3/1 1400/3/31 چهارشنبه 14:00-19:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/3/1 1400/3/29 شنبه 14:00-18:00 1,651,980 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/2/1 1400/3/26 چهارشنبه 10:00-15:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 منیره حاجی حبیب زن 1400/2/15 1400/3/31 یکشنبه 12:00-17:30 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/1/14 1400/3/9 یکشنبه 12:00-16:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/3/4 1400/4/22 سه شنبه 12:00-16:30 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/2/6 1400/3/31 دوشنبه 16:00-18:00 3,027,524 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 غلامرضا صدرالدینی مرد 1400/1/14 1400/3/31 شنبه 14:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 سعید میرک مرد 1400/1/15 1400/3/30 یکشنبه 16:00-18:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک زن 1400/1/15 1400/3/30 یکشنبه 14:00-16:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه 10:00-18:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه 10:30-18:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد