عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 وحیدرضا باقری مرد 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 10:00-12:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/10/20 1400/12/16 دوشنبه 08:00-10:00 4,770,643 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 7 حسن آزاده فر مرد 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 6 حسن آزاده فر زن 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 5 حسن آزاده فر زن 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 3 حسن آزاده فر زن 1400/10/7 1400/11/26 سه شنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 2 حسن آزاده فر مرد 1400/10/6 1400/11/25 دوشنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی تمبک - کلاس 1 حسن آزاده فر زن 1400/10/6 1400/11/25 دوشنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 3 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/23 چهارشنبه 09:00-18:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 2 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 16:00-19:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/23 چهارشنبه 10:00-19:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/10/25 1400/11/16 شنبه 12:30-19:30 2,110,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 3 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/23 دوشنبه 09:00-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 2 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/23 دوشنبه 09:00-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/11/24 دوشنبه 09:00-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 11:00-16:00 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک زن 1400/10/4 1400/12/27 پنج شنبه 10:00-15:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/9/23 1400/11/12 سه شنبه 12:00-17:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 منیره حاجی حبیب زن 1400/9/20 1400/12/21 شنبه 10:30-16:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 2 غلامرضا صدرالدینی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 15:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 غلامرضا صدرالدینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 15:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 3 سعید میرک زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 08:00-10:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 2 سعید میرک زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-16:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 08:00-14:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 1 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/10/12 1400/11/24 یکشنبه 14:00-19:00 3,680,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تمبک - کلاس 3 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 13:00-18:00 4,403,669 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 2 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:30-16:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تمبک - کلاس 1 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 13:00-18:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد