عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 نگین برجی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 1,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 8 علیرضا محمودی مرد 1400/11/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:15-14:15 683,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 7 شهره مصباحی آینده زن 1400/10/25 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:15-12:15 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 6 شهره مصباحی آینده زن 1400/10/19 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:15-13:15 683,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 5 شهره مصباحی آینده زن 1400/10/6 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:15-12:15 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 4 علیرضا محمودی مرد 1400/10/7 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:15-14:15 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 3 علیرضا محمودی مرد 1400/10/6 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:15-14:15 688,486 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 2 علیرضا محمودی مرد 1400/10/5 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:15-13:15 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 شهره مصباحی آینده زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:15-12:15 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 6 ندا صفری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 5 ندا صفری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 4 ندا صفری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 3 ندا صفری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 ندا صفری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 2 مهوش کیانی زن 1400/10/12 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,200,000 حضوری ثبت نام
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 مهوش کیانی زن 1400/10/12 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 بهزاد اصغری کردکندی مرد 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 14:45-15:45 735,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 7 علیرضا محمودی مرد 1400/10/20 1400/11/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 6 فاطمه علی پناهی فرد زن 1400/10/12 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 12:30-13:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 5 علیرضا محمودی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 4 فاطمه علی پناهی فرد زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 12:30-13:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 3 علیرضا محمودی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 2 فاطمه علی پناهی فرد زن 1400/10/8 1400/11/16 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 علیرضا محمودی مرد 1400/10/8 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد