عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مینا غیاث آبادی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه 12:00-17:00 5,504,587 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1401/3/25 1401/6/25 دوشنبه 17:00-19:30 6,000,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1401/3/25 1401/6/25 دوشنبه 17:00-19:30 6,022,019 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 5 سعید زرنیخی زن 1401/4/16 1401/6/31 پنج شنبه 16:00-20:00 6,760,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 4 سعید زرنیخی زن 1401/4/9 1401/6/3 پنج شنبه 14:00-19:00 3,380,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1401/4/9 1401/6/24 پنج شنبه 14:00-19:00 6,760,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی زن 1401/4/9 1401/6/24 پنج شنبه 09:00-20:00 6,760,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 1 انسیه حسنی نیا زن 1401/4/5 1401/6/20 یکشنبه 13:00-20:00 6,760,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 5 سعید زرنیخی مرد 1401/5/1 1401/6/31 چهارشنبه 09:00-18:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 4 سعید زرنیخی مرد 1401/5/1 1401/6/31 چهارشنبه 09:00-18:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1401/4/1 1401/4/31 چهارشنبه 15:30-18:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی زن 1401/4/1 1401/4/31 چهارشنبه 13:00-15:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی مرد 1401/4/1 1401/4/31 چهارشنبه 10:00-13:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مهدیه غلامرضازاده قاليچه زن 1401/5/10 1401/6/28 دوشنبه 14:00-16:00 2,660,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 انسیه حسنی نیا زن 1401/5/1 1401/6/30 شنبه 14:00-16:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 انسیه حسنی نیا زن 1401/4/11 1401/6/31 شنبه 14:00-16:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 17:00-19:00 5,045,872 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 16:00-21:00 5,045,872 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 4 سعید زرنیخی زن 1401/4/1 1401/5/31 سه شنبه 09:00-21:00 6,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1401/4/15 1401/4/28 سه شنبه 12:30-13:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1401/4/14 1401/5/25 سه شنبه 10:00-22:00 6,972,478 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی زن 1401/4/14 1401/5/25 سه شنبه 10:00-21:00 6,972,478 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 4 سعید زرنیخی مرد 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه 14:00-20:00 3,211,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه 14:00-20:00 3,211,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه 08:00-14:00 3,211,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه 08:00-14:00 3,211,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 3 مینا غیاث آبادی زن 1401/4/7 1401/6/22 سه شنبه 12:00-16:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 مینا غیاث آبادی زن 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 12:00-14:30 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مینا غیاث آبادی زن 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 14:00-16:00 6,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد