عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 مرجان زید آبادی نژاد زن 1400/1/14 1400/3/20 یکشنبه 17:00-19:00 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1400/1/26 1400/3/20 پنج شنبه 14:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی زن 1400/1/26 1400/3/20 پنج شنبه 10:00-14:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 1 انسیه حسنی نیا زن 1400/1/22 1400/3/9 یکشنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 4 سعید زرنیخی مرد 1400/3/1 1400/3/31 چهارشنبه 10:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1400/3/1 1400/3/31 چهارشنبه 10:00-16:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1400/1/14 1400/3/31 چهارشنبه 12:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی زن 1400/1/14 1400/3/31 چهارشنبه 10:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مرجان زید آبادی نژاد زن 1400/1/18 1400/3/26 چهارشنبه 12:00-15:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 4 سعید زرنیخی زن 1400/3/18 1400/3/31 سه شنبه 14:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1400/2/28 1400/3/31 سه شنبه 15:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی زن 1400/2/28 1400/3/31 سه شنبه 15:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 1 نگین واقف وحیدی زن 1400/1/14 1400/3/31 سه شنبه 12:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی زن 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه 15:00-18:00 1,700,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1400/1/15 1400/3/30 یکشنبه 18:00-20:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی زن 1400/1/15 1400/3/30 یکشنبه 14:00-18:00 3,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 4 علیرضا اشرفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/4/31 یکشنبه 14:00-20:00 2,724,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 3 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1400/3/9 1400/3/31 یکشنبه 14:00-18:00 605,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1400/2/1 1400/4/1 یکشنبه 14:00-17:00 2,422,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 علیرضا اشرفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/29 1400/3/31 یکشنبه 12:00-18:00 302,750 مجازی ثبت نام