عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 14:00-19:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 3 انسیه حسنی نیا زن 1400/10/5 1400/11/24 یکشنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1400/10/2 1400/11/21 پنج شنبه 11:00-18:30 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی زن 1400/10/2 1400/11/21 پنج شنبه 11:00-18:30 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 4 سعید زرنیخی مرد 1400/10/1 1400/11/25 چهارشنبه 10:00-17:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 3 سعید زرنیخی مرد 1400/10/1 1400/10/23 چهارشنبه 09:00-17:00 6,422,020 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1400/10/1 1400/12/23 چهارشنبه 10:00-18:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی مرد 1400/10/1 1400/12/23 چهارشنبه 10:00-18:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 انسیه حسنی نیا زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه 14:30-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 انسیه حسنی نیا زن 1400/10/1 1400/12/23 شنبه 14:30-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 13:00-19:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 13:00-19:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 سعید زرنیخی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:00-20:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 سعید زرنیخی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 08:00-14:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 4 مرجان زید آبادی نژاد زن 1400/10/8 1400/12/28 یکشنبه 14:00-16:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 3 مرجان زید آبادی نژاد زن 1400/10/8 1400/12/28 یکشنبه 14:00-16:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 مرجان زید آبادی نژاد زن 1400/10/8 1400/12/28 یکشنبه 14:00-16:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مرجان زید آبادی نژاد زن 1400/10/8 1400/12/28 یکشنبه 14:00-16:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 2 غزاله باقری زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه 13:30-18:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 غزاله باقری زن 1400/9/29 1400/9/30 یکشنبه 13:30-18:50 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی ویلن - کلاس 6 علیرضا اشرفی مرد 1400/11/1 1400/12/25 سه شنبه 13:00-18:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 5 علیرضا اشرفی مرد 1400/10/28 1400/12/25 سه شنبه 13:00-18:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 4 مرتضی اله یاری سوینی زن 1400/11/1 1400/12/25 سه شنبه 12:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 3 مرتضی اله یاری سوینی زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 12:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 2 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1400/11/1 1400/12/25 چهارشنبه 12:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی ویلن - کلاس 1 مرتضی اله یاری سوینی مرد 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 12:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد