عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 وحیدرضا باقری زن 1400/1/16 1400/3/20 سه شنبه 15:30-19:00 3,669,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#685;#نسیم صادقی فرد زن 1400/2/14 1400/2/20 سه شنبه 09:00-10:00 3,669,725 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 3 اسماعیل صفری مرد 1400/1/21 1400/3/8 شنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 2 اسماعیل صفری زن 1400/1/21 1400/3/8 شنبه 12:00-15:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 1 پریسا سلمان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/13 پنج شنبه 10:00-14:00 4,300,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 سعید میرک مرد 1400/3/8 1400/3/29 شنبه 13:00-13:40 1,835,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/3/1 1400/3/29 شنبه 14:00-18:00 1,651,980 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 هانیه همت آبادی زن 1400/1/24 1400/3/25 سه شنبه 10:00-15:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 شکوفه محمدی موحد زن 1399/12/30 1400/3/29 سه شنبه 14:00-18:00 3,027,524 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 3 اسماعیل صفری زن 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه 14:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 2 اسماعیل صفری مرد 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه 14:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 1 لیلا زارع رنجبر زن 1400/1/14 1400/3/31 چهارشنبه 14:00-18:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 نیلوفر جوهری زن 1400/2/15 1400/3/26 چهارشنبه 15:00-17:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 نیلوفر جوهری زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه 12:00-15:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 سعید حمیدی فرد مرد 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه 14:00-16:00 3,027,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 5 مرضیه خسروی زن 1400/3/24 1400/4/31 دوشنبه 13:30-18:50 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 4 مرضیه خسروی زن 1400/3/3 1400/3/31 دوشنبه 13:30-15:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 3 مرضیه خسروی زن 1400/1/31 1400/2/31 دوشنبه 12:00-15:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 2 مرضیه خسروی زن 1399/12/16 1399/12/30 دوشنبه 13:00-17:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 مرضیه خسروی زن 1399/12/16 1399/12/16 دوشنبه 13:00-15:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 5 تهمینه مومنی زن 1400/3/10 1400/3/31 سه شنبه 10:00-17:00 605,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 4 نوید امینی مرد 1400/3/1 1400/3/31 دوشنبه 12:00-14:00 1,513,750 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 3 تهمینه مومنی زن 1400/3/1 1400/3/11 سه شنبه 10:00-18:00 302,750 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 2 تهمینه مومنی زن 1400/1/30 1400/3/31 سه شنبه 10:00-18:00 605,500 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 1 تهمینه مومنی زن 1400/1/31 1400/3/31 سه شنبه 10:00-19:00 2,422,000 حضوری ثبت نام