عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 وحیدرضا باقری مرد 1400/10/1 1400/11/30 سه شنبه 10:00-19:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 لیلا زارع رنجبر زن 1400/10/5 1400/12/22 یکشنبه 13:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 3 پریسا سلمانزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/9 1400/11/28 پنج شنبه 10:00-14:00 4,300,000 مجازی ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 2 اسمعیل صفری زن 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 14:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 1 اسمعیل صفری مرد 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 10:00-14:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 لیلا زارع رنجبر زن 1400/10/1 1400/11/25 یکشنبه 14:00-17:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 هانیه همت آبادی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 11:00-16:00 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 هانیه همت آبادی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 12:30-16:30 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 شکوفه محمدی موحد زن 1400/9/20 1400/11/15 سه شنبه 12:00-18:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 1 شکوفه محمدی موحد زن 1400/9/20 1400/11/15 سه شنبه 12:00-18:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 4 لیلا زارع رنجبر زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 2 اسمعیل صفری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-17:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 اسمعیل صفری مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-17:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 2 نیلوفر جوهری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 نیلوفر جوهری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 14:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 نیلوفر جوهری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-12:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 هانیه همت آبادی زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه 16:30-18:00 4,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 هانیه همت آبادی زن 1400/10/13 1400/12/25 دوشنبه 14:00-15:30 4,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 3 سعید حمیدی فرد مرد 1400/10/13 1400/12/16 دوشنبه 16:00-18:00 3,770,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 2 سعید حمیدی فرد مرد 1400/10/20 1400/11/25 دوشنبه 14:00-18:00 3,700,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سنتور - کلاس 1 سعید حمیدی فرد مرد 1400/10/13 1400/11/25 دوشنبه 16:00-18:00 3,680,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 1 مرضیه خسروی زن 1400/10/11 1400/10/30 سه شنبه 13:30-16:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سنتور - کلاس 8 نوید امینی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 10:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 7 نوید امینی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 10:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 6 نوید امینی مرد 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 11:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 5 نوید امینی مرد 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 11:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 4 علی محمدی - نام پدر عوضعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 09:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 3 علی محمدی - نام پدر عوضعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 09:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 2 علی محمدی - نام پدر عوضعلی مرد 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 09:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سنتور - کلاس 1 علی محمدی - نام پدر عوضعلی مرد 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 09:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد