عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 نیلوفر راستگو زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه 14:00-18:00 4,220,183 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/11 1400/12/20 سه شنبه 13:30-19:00 4,220,184 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 نیلوفر راستگو زن 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 10:00-14:30 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/11 1400/11/30 شنبه 10:00-12:00 2,600,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 11:00-14:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/22 1400/11/22 چهارشنبه 10:00-16:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه 11:00-16:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/23 چهارشنبه 09:00-18:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/23 چهارشنبه 09:00-19:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/10/4 1400/12/28 شنبه 12:30-19:30 2,110,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/23 دوشنبه 09:00-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/10/1 1400/12/23 دوشنبه 09:00-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سهیلا فاروقی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 11:00-15:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سهیلا فاروقی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 12:30-17:30 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/10/9 1400/12/27 پنج شنبه 10:00-15:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سهیلا فاروقی زن 1400/10/5 1400/11/24 یکشنبه 10:00-13:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سهیلا فاروقی زن 1400/9/20 1400/11/15 یکشنبه 13:00-15:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 10:00-14:00 4,400,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 12:00-15:00 2,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 3 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-17:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 2 غلامرضا صدرالدینی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 غلامرضا صدرالدینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سپیده بیگلری زن 1400/10/22 1400/12/20 چهارشنبه 15:30-19:00 4,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 سعید میرک زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 08:00-13:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 08:00-14:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 4 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 14:00-19:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 3 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-19:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 2 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 11:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 11:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/5 1400/12/25 دوشنبه 15:00-16:00 4,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سپیده بیگلری زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 15:00-16:00 4,155,960 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/10/12 1400/12/24 یکشنبه 16:30-20:00 3,770,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 13:30-16:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-18:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 4 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/8 1400/12/28 چهارشنبه 08:00-13:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 3 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/8 1400/12/28 چهارشنبه 08:00-13:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 2 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/8 1400/12/28 چهارشنبه 08:00-13:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/8 1400/12/28 چهارشنبه 08:00-13:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 طاهره مالکی زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 16:00-18:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 طاهره مالکی زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 16:00-18:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/11 1400/10/30 چهارشنبه 13:30-16:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1400/9/29 1400/9/30 چهارشنبه 13:30-16:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 8 ریحانه مشهدی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 10:00-13:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 7 ریحانه مشهدی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 10:00-14:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 6 مهدی کیانی مهر مرد 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 15:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 5 مهدی کیانی مهر مرد 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 15:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 4 مریم رحمانی زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 08:00-14:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 3 مریم رحمانی زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 08:00-14:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 2 ریحانه مشهدی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 10:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 ریحانه مشهدی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 10:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 فاطمه مرادی اعلا زن 1400/11/1 1400/11/30 چهارشنبه 13:00-15:00 2,077,981 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 فاطمه مرادی اعلا زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 13:00-19:00 4,155,963 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 ریحانه مشهدی زن 1400/10/8 1400/12/28 چهارشنبه 13:00-18:30 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/10/5 1400/11/5 یکشنبه 10:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 ریحانه مشهدی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 11:00-17:00 2,110,092 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 مارال قاسمی زن 1400/10/25 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:15 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 مارال قاسمی زن 1400/10/15 1400/12/27 دوشنبه 12:00-15:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 مارال قاسمی زن 1400/10/1 1400/12/27 دوشنبه 12:00-15:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/28 1400/12/20 سه شنبه 13:00-15:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1400/10/13 1400/11/11 دوشنبه 11:00-11:20 2,075,220 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 پریوش کناردریائی زن 1400/10/15 1400/12/25 شنبه 15:00-19:00 4,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد