عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 آیدا امیری مقدم;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/4/3 1400/6/4 پنج شنبه 10:00-14:00 4,150,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/4/3 1400/5/14 پنج شنبه 11:00-13:00 4,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 نیلوفر راستگو زن 1400/3/30 1400/4/30 یکشنبه 10:00-11:30 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سعید میرک مرد 1400/4/5 1400/6/27 شنبه 10:00-19:00 2,110,110 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سهیلا فاروقی زن 1400/4/1 1400/6/23 سه شنبه 11:00-15:00 3,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/3/31 1400/4/28 دوشنبه 14:00-19:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 سپیده بیگلری زن 1400/4/7 1400/5/19 دوشنبه 10:00-13:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/4/13 1400/5/24 یکشنبه 17:00-20:00 3,680,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 2 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه 10:00-18:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی دف - کلاس 1 ابوالفضل حیاتی مرد 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه 10:00-18:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آیدا امیری مقدم زن 1400/3/24 1400/5/30 چهارشنبه 16:30-18:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 آذر حیدرپورخانقاه زن 1400/4/2 1400/6/31 شنبه 10:00-15:00 2,064,221 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی دف - کلاس 1 ریحانه مشهدی زن 1400/4/1 1400/6/31 سه شنبه 13:00-16:00 2,110,092 حضوری ثبت نام