عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی کمانچه - کلاس 2 سیاوش سحابی مرد 1400/1/22 1400/3/9 یکشنبه 16:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی کمانچه - کلاس 1 سیاوش سحابی زن 1400/1/22 1400/3/9 یکشنبه 14:00-16:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی کمانچه - کلاس 2 سیاوش سحابی زن 1400/2/1 1400/3/31 شنبه 15:00-19:00 3,302,753 حضوری ثبت نام
نوازندگی کمانچه - کلاس 1 سیاوش سحابی مرد 1400/2/1 1400/3/31 شنبه 15:00-19:00 3,302,753 حضوری ثبت نام