عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته دان 1 - کلاس 1 تکتم خاتمی زن 1400/10/1 1400/10/29 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 2,500,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته دان 1 - کلاس 1 منیژه حسنی زن 1400/9/24 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:15-16:45 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته دان 1 - کلاس 4 داود عربی مرد 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته دان 1 - کلاس 3 داود عربی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:30-20:30 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته دان 1 - کلاس 2 داود عربی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-19:30 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته دان 1 - کلاس 1 داود عربی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-18:30 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته دان 1 - کلاس 3 سهیلا دودانگه زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته دان 1 - کلاس 2 سهیلا دودانگه زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,100,918 حضوری ثبت نام
کاراته دان 1 - کلاس 1 سهیلا دودانگه زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:30 1,100,918 حضوری ثبت نام