عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند آبی - کلاس 1 سحر کمالی پور زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 735,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند آبی - کلاس 7 بی تا هرمزی زن 1400/10/15 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند آبی - کلاس 6 بی تا هرمزی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند آبی - کلاس 5 بی تا هرمزی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند آبی - کلاس 4 بی تا هرمزی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند آبی - کلاس 3 بی تا هرمزی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند آبی - کلاس 2 بی تا هرمزی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند آبی - کلاس 1 بی تا هرمزی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد