عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 18 مهرداد سراجی مرد 1400/11/1 1400/12/27 یکشنبه 16:00-17:30 7,798,165 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 17 مهرداد سراجی مرد 1400/11/1 1400/12/27 سه شنبه 13:00-14:30 7,798,165 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 16 مهرداد سراجی مرد 1400/11/1 1400/12/27 دوشنبه 15:00-16:30 1,192,660 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 15 مهرداد سراجی مرد 1400/11/1 1400/12/27 سه شنبه 13:00-14:30 4,770,642 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 14 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 6,238,530 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 13 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 6,238,530 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 12 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 3,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 11 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 9 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/27 سه شنبه 13:00-14:30 7,798,165 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 8 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/27 سه شنبه 13:00-14:30 4,770,642 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 7 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه 09:00-10:30 5,963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 6 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه 09:00-10:30 4,770,642 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 3 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/22 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 5,963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 2 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 4,770,642 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتبال پیشترفته 1 - کلاس 1 مهرداد سراجی مرد 1400/10/1 1400/12/22 شنبه - چهارشنبه 08:00-11:00 7,798,165 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد