عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خودشناسی - کلاس 2 معصومه امامی زن 1400/2/25 1400/3/2 یکشنبه 10:00-11:30 532,111 حضوری ثبت نام
خودشناسی - کلاس 1 معصومه امامی زن 1400/2/19 1400/2/26 یکشنبه 11:00-12:30 532,111 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خودشناسی - کلاس 5 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1400/3/1 1400/3/31 سه شنبه 08:30-10:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خودشناسی - کلاس 4 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/12/30 1400/3/30 چهارشنبه 08:30-10:30 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خودشناسی - کلاس 3 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/12/30 1400/3/30 سه شنبه 12:00-13:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خودشناسی - کلاس 2 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/12/30 1400/3/30 سه شنبه 10:00-11:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خودشناسی - کلاس 1 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/12/30 1400/3/30 سه شنبه 08:30-10:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خودشناسی - کلاس 1 الهام مظلومی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/3/30 یکشنبه 14:30-17:00 825,689 مجازی ثبت نام