عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
همسران و ارتقا صمیمیت میان آن ها - کلاس 6 نسیم کنشلو زن 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه 13:00-19:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
همسران و ارتقا صمیمیت میان آن ها - کلاس 5 نسیم کنشلو زن 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه 16:00-19:00 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
همسران و ارتقا صمیمیت میان آن ها - کلاس 4 نسیم کنشلو زن 1400/2/5 1400/3/30 یکشنبه 14:00-19:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
همسران و ارتقا صمیمیت میان آن ها - کلاس 3 نسیم کنشلو زن 1400/1/8 1400/3/30 یکشنبه 14:00-19:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
همسران و ارتقا صمیمیت میان آن ها - کلاس 2 نسیم کنشلو زن 1400/1/15 1400/3/23 یکشنبه 16:00-19:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
همسران و ارتقا صمیمیت میان آن ها - کلاس 1 نسیم کنشلو زن 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد